POLİÇENİN DEVREDİLMESİ

1 Kavram
Ctro emre düzenlenen senetlerin devrine ilişkin bir yöntemdir. Emre yazılı her çeşit senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek, bono gibi para senetleri olabileceği gibi konşimento, hamule senedi, VVarant gibi emtia senedi de olabilir. Örneğin; bir poliçenin lehdarı veya hamili senet bedelini vadesinde muhataptan kendisi tahsil etmeyecekse bu poliçeyi
ya bir başkasına satacak,
ya bedelini tahsil için bir başkasını vekil edecek,
veya herhangi bir borcuna karşı teminat olarak verecek yani rehnedecektir. Hangi biçimde olursa olsun, hamilin senedi başkasına devir ve teslim etmesine “ciro” ve devreden kimseye de “ciranta” denir.
2 Ciro nasıl yapılır “Bir poliçe açıkça, emre yazılı (emrühavalesine veya emrine) olmasa dahi ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir (T.K. 593/1).”
Senette poliçe tabirinin bulunması bile onun ciro edilebileceğini gösterir. Poliçe aslında emre yazılı niteliğinde olduğundan, aksine bir kayıt taşımadıkça devredilebilen ve sürülebilen bir senettir. Poliçenin devredile bilmesi için sadece ciroyu yazıp bırakmak yeterli değildir. Aynı zamanda teslimi de lâ zımdır. Kanun maddesinden bu anlaşılmaktadır.
3 Cironun yasaklanması Keşideci,
herhangi bir nedenle poliçeye “emre yazılı değildir” veya “nama yazılıdır” ibarelerinden birini veya aynı anlama gelen başka bir kayıt koyarak poliçenin sürümünü önleyebilir. O poliçe artık ciro yolu ile devrolunamaz. Ancak Genel hükümlere göre alacağın devri temliki yolu ile aktarılabilir (T.K. 593/2).
4 Ciro kimlere yapılabilir Bir poliçe kabul edilmiş olsun veya olmasın, muhataba, keşideciye ve diğer imza sahiplerinden biri ne ciro yapılabilir. Bu kimseler de poliçeyi yeniden diğer şahıslara ciro edebilirler (T.K. 593/3).
Görülüyorki bu paragraf, cironun poliçe ile borç altına girmiş olanlardan herhangi birine yapılabileceğini anlatmaktadır.
Muhatap poliçenin borçlusu olduğuna göre kendisine ciro ne demektir? Olabil irki, poliçe istenilmeyen bir hamilin de eline geçebilir. Bu takdirde muhatap duyulma kaygısıyla, vadeden önce lehdara poliçe bedelini ödeyerek kendisine ciro ettirir, vade bitimine kadar güvendiği veya alış veriş ettiği bir firmaya yeniden ciro yaparak devreder. Poliçeyi vadesinde yine kendisi öder. Uygulamada pek rastlanmamakla beraber kanun bundan da söz etmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =