MÜKERRER SİGORTA

Büyük hasarların tazmini; sigortacıyı mali zorluklara düşürebileceği gibi o hasarın ödenmesi halinde varlığının sarsılması ya da yok olması tehlikesiyle karşı karşıya bıraka bilir. Bu tehlikenin bulunması sigorta riziko sunun dağıtılmasını ve ikinci kez sigorta et tirilmesini gerektirmektedir. Sigortacı; sigorta ettiği malı dilediğ şartlarla tekrar sigorta edebilir. Ve böylece temin ettiği sigortadan bir kısmını kendinde bırakır buna “saklama haddi = conservation’ denir. Fazlasını başka bir veya birkaç sigor tacıya ücret karşılığında ikinci bir kez sigor ta ettirir ki, buna da “mükerrer sigorta = röasürance”, bu sigortayı kabul eden sigor tacı veya sigortacılara da “mükerrer sigor tacı = reassureure” denilir.

Mükerrer sigortacı da ilk sigortacı gib kendi saklama limitini aşan teminat kısmın ücret karşılığında başka sigortacılara sigorta ettirebilir, buna da “Retrocession” adı ve rilir. Sigorta ettiren (sigortalı) ilk sigortacıy tanır. Yani mükerrer sigortacıyı tanımaz ve onlara karşı dava hakkı yoktur. Buna karşılık mükerrer sigortacılar ilk sigortacıyı muhatap tutarlar. Reasürans işlemine bir örnek; İlk sigortacı olan (A) şirketi temin ettiği 1 milyon liralık bir tehlikeden kendi saklı hissesine ayırdığı yani konserve ettiği 100 bin lirayı aşan kısmı yani 900 bin lirayı tekrar sigorta ettirecektir.

Örneğin Bu paranın 600 bin lirasını (B) ve 300 bin lirasını da (C) şirketine reasüre ettirmiş olsun. Mükerrer sigortacı bulunan B ve C şirketleri de kendi saklama hadlerini aşan miktarları aynı şekilde başka sigortacılara sigorta ettirirler, Böylece 1 milyon liralık tehlike ilk ve müker rer sigortacıları sarsmayacak şekilde dağıtılmış olur. Bir hasar olduğunda ilk sigortacı, tazminatın tamamını derhal sigortalıya ödedikten sonra mükerrer sigortacılardan hisselerini tahsil ederek saklama haddinden fazla ödediği paraları topalmış olur. Genel olarak reasürans işlemi iki şekilde yapılmaktadır; 1) Mecburi mükerrer sigorta (fr. RĞassurance obligataire) İlk sigortacının temin ettiği tehlikelerden (rizikolardan) belli bir kısmının mükerrer sigortacıya devrolunmasını ve bu tehlike kısımlarının da mükerrer sigortacı tarafından mecburi olarak kabul edilmesini sağlayan bir sözleşmedir. 2) İhtiyari mükerrer sigorta (fr. Reassurance facultative) İsteğe bağlı olarak daha çok istisnai muhataralara karşı ikinci kez yaptırılan sigortalardır. Bu sigortanın sözleşmeleri de İki çeşittir. a. Pay (Ouote part = Kotpar) sözleşmesi İlk sigortacı tarafından temin edilen rizikoların ağırlık ve mahiyeti ne olursa olsun reasüröre belirli bir kısım ayrılmasını sağlar. b. Eksedan (Excedent) sözleşmesi Birinci sigortacının saklama haddini aşan kısmın bir veya birkaç mükerrer sigortacıya devrini sağlar. Tatbikatta; eksedanla karışık pay sözleşmesi (Le traite quote part combine avee ekcedents) ve rüçhanlı pay sözleşmesine de rastlanmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 34 = 41