MAL REJİMİ

Kanun; Mal ayrılığı, mal birliği ve mal ortaklığı olarak üç mal rejimi gösterir. Bunlardan

1) Mal ayrılığı

Kanuni rejimdir. Eşler (Karı Koca) aksine bir anlaşma yapmamışlarsa aralarında mal ayrılığı yürür. Türk Medeni Kanununa göre asıl olan, karı koca mallarında mal ayrılığıdır. Eşler başka bir mal rejimini seçerlerse bunu bir sözleşme ile tespit etmeleri gerekir.

Mal ayrılığı rejiminde asıl olan; mülkiyette, idarede, intifada (yararlanmakta) ayrılıktır. Eşlerden herbiri malının sahibidir, malını istediği gibi idare eder ve ondan yararlanır. Ancak mal ayrılığının bulunması, kadının kendi geliri ile aile giderlerine katılmasını engellemez. Bu bakımdan kadın, kocasının veya kendisinin yapmış olduğu aile masraflarından, bunların ödenmesinde koca nın âciz olması halinde sorumludur. Aynı durum, kadının yapmış olduğu masraflar hak kında koca için de sözkonusudur.

2) Mal birliği

Karı kocanın mahfuz mallar dışında kalan mallarının, birlik meydana getirecek şekilde birleşmesidir. Mahfuz mallar ise; mal birliğine veya mal ortaklığına girmeyen, karı ve kocanın bağımsız mülkiyetinde kalan mallar dır. Yani bir kimsenin ihtiyaç halinde kullanılmak veya harcanmak üzere biriktirdiği ve temin ettiği taşınır, taşınmaz şeylerdir.

Mal birliğinin özelliği; Resmi şekilde yapılan, tescil ve ilân edilen bir sözleşme İle “Mülkiyette ayrılık, idare ve intifada birlik” dlr.

Karı ve kocadan herbiri birliğe giren mallarının maliki olarak kalmağa devam ederler. Bu yüzden eşlerden herbirlnln birliğe giren şahsi malı elden çıkar ve onun yerine başka bir şey birliğe girecek olursa yeni mal da eski malikin malı olur. Birliğe giren malların idare yetkisi kocadadır.

Kadının mallarından yararlanma hakkı da kocaya aittir. Ancak, koca bu mallara verilen zararlardan sorumludur. Bu sorumluluk intifa hakkı sahibinin sorumluluğu gibidir.

3) Mal ortaklığı

Bunda; karı koca mallarını, üstünde iştirak halinde mülkiyet meydana gelecek şekilde birleştirir. Yani eşler ortaklığa giren mallar ve bunların gelirleri üstünde iştirak halinde maliktirler.

Eşler iştirak halinde mülkiyetin tabii bir sonucu olarak ortaklığa giren mallar üstünde birlikte tasarruf ederler. Ancak ortaklığa giren malların değerlerinin korunması veya evlilik birliğinin idaresi sözkonusu olduğu hallerde, temsil yetkilerine dayanarak tek başlarına hareket edebilirler.

Ortaklığa genel olarak, mahfuz malların dışında kalan bütün mallar girer. Ancak bazı durumlarda eşler ortaklığa girecek olan malları sımrlıyabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 5 =