KONKORDATO

Borçlunun, borçlarını ödeme şartlan hakkında alacaklılarının çoğunluğu İle yaptığı bir anlaşmadır.

Konkordato, elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir.

Piyasa şartlarının iyi olmaması, işlerinin bozulmuş olması nedenlerle bir borçlunun mali durumu kötüleşmiş olabilir. Eğer borçlu bütün borçlarını ödeme zorunda bırakılırsa, elindeki mevcudu borçlarını ödemeye yetmlyecektir. Böyle bir borçlu (eğer iflasa tabi ise) iflasın eşiğinde bulunmaktadır. İflasa tabi değilse elini çabuk tutanlar borçlunun mallarını haraç mezat sattıracaklar, biraz geç davranan alacaklıların eline bir şey geçmiyecektir.

İşte bu durumda olan bir borçlu, alacaklılarının çoğunluğu ile bir anlaşma yapar, diğer alacaklıları da bağlıyan bu anlaşmaya “konkordato” denir.

Konkordatonun gerçekleşmesi Borçlu bir konkordato teklifi (projesi) hazırlar ve buna detaylı bir bilançosunu ekler. Borçlu bu teklifte borçlarının yüzde kaçını ödeyebileceğini (bu miktar % 50 den aşağı olamaz) bildirir. Ancak mevcudu ile mütenasip yüzde yi bildirmeye mecburdur. Aksi halde konkordato teklifi kabul edilmez.

Borçlu bu konkordato teklif veya projesini icra tetkik merciine verir, makul görülürse borçluya iki aylık konkordato mühleti verilir. Bundan başka tetkik mercii bir konkordato komiseri (Türk olacak, bu konularda tecrübeli olacak) tayin eder. Tatbikatta çoğunlukla avukatlar konkordato komiseri tayin edilmektedir.

Borçluya verilen bu iki aylık konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine yapılmakta olan icra kovuşturmasına devam edilemiye ceği gibi yeni icra kovuşturması da yapılamaz. Bu mühlet içinde borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir, fakat bağışta bulunmak, gayrimenkul satmak, mallarını rehnetmek gibi bazı muamelelerde hiç bulunamaz (ic. İf. K. mad. 290).

Alacaklarını 20 gün içinde bildirmiş olan alacaklılar, ilânda bildirilen yer, gün ve saatte toplanırlar ve borçlunun konkordato teklifini görüşürler. Toplanan alacaklıların 2/3 ü konkordatoya evet derse, konkordato kabul edilmiş olur. Ancak alacak miktarının da toplam borcun 2/3 ü olması gerekir. Örneğin; borçlunun 18 alacaklısı var ve borçların toplamı da 480 bin lira ise konkordatonun kabul edilmiş sayılabilmesi için en az 12 alacaklının konkordatoya evet demesi ve bu alacaklının en az 320 bin lira alacakları olması gerekmektedir.

Alacaklıların konkordato için verdikleri karar, ticaret mahkemesine tasdik için gönderilir (İc. İf. K. mad 298). Ticaret mahkemesi konkordatoyu tasdik etmezse borçlunun (şayet iflasa tabi ise) 7 gün içinde doğrudan doğruya iflası istenebilir.

Ticaret mahkemesinin kararı 10 gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz edilmezse veya temyiz edildiği halde yargıtayca onaylanırsa karar kesinleşir ve ilân olunur. Bütün alacaklılar konkordatoya uymaya mecburdur

Konkordato teklifi başa baş da yapılabilir. Bu takdirde borçluya vade tanınmış veya borçlar takside bağlanmış olur. Birincisine “tenzilâtlı veya % de konkordatosu” İkincisine de “vade konkordatosu” denir.

İflas etmeden yapılan konkordotoyu “iflas dışı konkordotu” iflasa tabi olsun veya olmasın her borçlu yapabilir. Tatbikatta özellikle bazı çevrelerde iflas ile konkordato karıştırılır ve konkordato yapmış olan bir borçlunun iflas ettiğinden söz edilir. Oysa konkordato, iflastan tamamen farklıdır ve borçlunun iflas etmesini önlemektedir. (Eğer borçlu iflasa tabi ise).

İflas etmiş ve hakkında iflas tasfiyesi devam etmekte olan bir borçlu da bu iflastan kurtulmak için konkordato teklif edebilir. Müflisin böyle bir konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplantısında (ic. İf. K. mad. 237) görüşülüp karara bağlanır. Buradaki konkordatonun kabulü şartları da kural olarak

yukarıda gördüğümüz iflas dışı konkordatodaki gibidir. Yalnız burada % 50 şartı yoktur. Müflis durumuna göre % 40 hatta % 20 ile de konkordato talebinde bulunabilir. Bu teklif ikinci alacaklılar toplantısında 2/3 çoğunlukla kabul edilir ve konkordato ticaret mahkemesince onaylanırsa, konkordato yapılmış olur.

Burada konkordato mühleti ve konkordato komiseri de yoktur. Komiserin görevlerini iflas dairesi yapar. Ticaret mahkemesi; iflas tasfiyesi sırasında müflisin teklif ettiği böyle bir konkordatoyu onaylayınca iflas kaldırılır (İc. İf. K. mad. 309, 182). Bunun üzerine borçlu sanki hiç iflas etmemiş gibi olur, malları üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisini tekrar elde eder ve müflis sıfatı kalkar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


68 − = 58