KIYMETLİ EVRAK

Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunlarda mündemiç (içine gömülü) olan hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemiyeceği gibi başkalarına da devredilemez (T.K. mad. 557).

Kıymetli evrak bir senettir Bu bakımdan kıymetli evraka karşı ileri sürülecek iddia ve müdafaaların da yazılı olması gerekir.

Kıymetli evrakta, hak senede bağlanmıştır Hakkı, senetten ayrı saymak mümkün değildir. Bu hak adeta senede gömülmüştür. Bu özelliğine göre Hakkın istenebilmesi için mutlaka senedin ibrazı gerekir. Hakkın devredilebilmesi senedin de devir ve teslimine bağlıdır.

Kıymetli evrak, bu özellikleri bakımından adi senetlere nisbetle daha başka hükümlere tabi tutulmuştur. Kıymetli evraka ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanununun 3. kitabında yer almıştır. Bu kanunun 399 419. maddelerinde hisse senetleri, 420 433. maddelerinde tahviller, 582 815. maddelerinde kam biyo senetleri (poliçe, bono, çek) 1097 1118. maddelerinde emtia senetleri (konşimento, yükleme senedi gibi) 1163 1166. maddelerinde (deniz ödüncü senedi) 1265. madde ile diğer bazı maddeler (sigorta poliçesi) kıymetli evrak niteliğindedir.

Medeni kanunda da kıymetli evrak ile ilgili hükümler vardır ipotekli borç senedi (Madde 812 816), irat senedi (Madde 817 822), gayrimenkul karşılığı olarak çıkarılan senetler (Madde 844 852), rehinli tahvilat (Madde 884 886) gibi. Şu halde

Kıymetli evrak, ihtiva ettiği hak senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine İmkân bulunmayan evraktır. Kıymetli evrak belli şekil şartlarına bağlıdır. Bu evrakın kapsamına giren senetlerin ihdası, devirleri, rehin edilmesi ve kaybolması halinde kıymetli evraka bağlı hakkın korunması imkânı özel şekillere bağlanmıştır. Kanunen belirtilen şekil ve şartlara uyulmaksızın düzenlenen bir senet kıymetli evrak olarak kabul edilemez.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 30 = 31