KASA AÇIĞI VE KASA FAZLASI

KASA

Çeşitli anlamları olan bir terimdir. En çok rastlanılan şekilleri şunlardır

1. Para, senet, esham ve tahvilat, altın ve benzeri değerlerin güvenlikle saklanması için özel biçimde çelikten yapılmış dolap (Coffre fort) dır. Bu kasalar, kapı ve kilit tertibatı kolaylıkla kırılmaz, delinmez ve açılmaz şekilde tek ya da çitf anahtarlı ve şifre düzenli olarak yapılır.

2. Bir bankanın ya da işletmenin para alıp veren dairesi. Buna vezne de denir. Kasaya para yatırmak, kasadan para almak gibi.

3. Bankalarda ve büyük işletmelerde, para, kıymetli maden ve evrakın saklanmasına yarayan kasaların bulunduğu kısma da kasa dairesi (chambre forte) denir. Kiralık kasalar bu daire içinde bulunur. Kasa Dairesi; tavan, taban ve duvarları betonarme ve çelik levhalı olarak özel şekilde yapılır. Kapı tertibatı aynen kasa gibidir.

4. Kasaların çeşitleri vardır Duvar Kasaları (duvarlara gömülü olan), Dolaplı Kasa lar( üstü para, alt kısmı kıymetli evrak için), Gece Kasaları (çalışma saatleri dışında müşterilere ayrılan kasalar) ve Kiralık Kasalar gibi.

(Kiralık Kasa banka işlemine girdiği için ayrıca yer verilmiştir. Maddesine bakınız).

KASA AÇIĞI VE KASA FAZLASI

Kasa hesabına veya mevcuduna göre kasada bulunması gereken miktardan eksik olan miktara “kasa noksanı veya kasa açığı” denir. Kasa fazlası ise;

Herhangi bir sayım sonunda kasa defterine veya hesabına göre kasada bulunması gereken miktara oranla mevcudun fazlası demektir.

Bir veznede ya da kasa dairesinde sık sık olabilen noksan ve fazlalıklar, bu işle görevli veznecileri maddi ve manevi bakımdan sorumlu duruma düşürür. Çünkü kasa açığının ödeme ve telâfi sorumluluğu veznedarın kendisine aittir, zarar çeker. Kasa fazlası da veznedarın müşteriler tarafından şüphe ile karşılanmasına neden olur.

Bir veznede kasa sayımında; kasa açığı çıktığı takdirde giriş çıkış kayıt ve fişleri kontrol edildikten sonra açığın nereden geldiği saptanamazsa, bir Kasa ödeme fişi kesilerek; Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplarda açılacak “Kasa Noksanı” hesabına borç verilmek suretiyle Kasa Hesabı denkleştirilir. Bu borç ilgili veznedardan taksit taksit (duruma göre) tahsil edilir.

Kasa fazlası da bir Tahsilat fişiyle yine Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplarda açılacak “Kasa Fazlası” hesabına alacak vermek suretiyle vezne hesabı denkleştirilmiş olur. Bu fazlalık, kasa kayıtlarının ödeme ve tahsil fişleriyle yeniden karşılaştırılması sonucunda bir istihkak sahibinin müracaatına kadar bekletilir. Ve yıl sonlarında Kasa Fazlası, Kâr ve Zarar Hesaplarına aktarılır.

(Vezne)

N A K

Veznedarın Adı ve Soyadı …………………………… ………………………….

Vezne No. _______________________ Noksan TL. ……………….. Fazla TL.

Bugün yapılan kasa sayımında, yukarıda adı ve soyadı gösterilen veznedarımızın veznesinde, kayıtlara göre ve yukarıda belirtilen miktarda fark çıktığı görülmüştür.

Yapılan araştırmaya rağmen bulunamıyan sözkonusu farkı gösterir bu tutanak tarafımızdan ve iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

(Vezne Yetkilisinin (Muhasebecinin (Veznesi farklı çıkan Ünvanı, adı, soyadı, Gnvanı, adı, soyadı, veznedarın imzas) imzası) İmzası)

(Müdüriyet üyesinin unvanı, adı, soyadı, imzası)

Varsa farka ait Müdüriyet görüşü Kasa Noksanı; ya fazla ödemeden, ya da eksik tahsilattan, kasa fazlası da eksik öde meden ya da fazla tahsilattan ileri gelir her İki halde de veznedarın kusurundan doğsun veya doğmasın açık veya fazlalık saptandığı zaman ayrıca bir tutanak yapılarak olayı bel gelemek gerekir ki (örneği yukarıda) buna “kasa tutanağı” denir.

Suna (sol tarafına) tahsilat, alacak tablosuna (sağ tarafına) ödemeler işlenir. Çünkü kasaya ne karşılığı olursa olsun giren paralar kasanın borcunu, kasadan çıkan paralar yani ödemeler de kasanın alacığım oluşturur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 5