KARŞILIKLAR HESABI

Ticaret hukukunda karşılık;

Bir poliçe veya çekte keşidecinin muhatapta olan alacağıdır.

Tedavüle senet veya tahvil çıkarmış bir firmanın kuponlara ve amortismana ait ödemeleri sağlamak üzere aracı olan bankaya yatırmış olduğu paradır.

Bir borsa acentesine para veya esham ve tahvilat ve benzeri senetler şeklinde teslim edilen değerlerdir.

Emisyon (tedavül) bankalarında çıkarılan banknotların temsil ettiği maden veya kıymetlerdir.

Bir banka şubesinin, tahsil gücü zayıflamış veya kalmamış olan ve Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına aktarılmış bulunan alacaklarına karşılık olmak ve diğer aktiflerde meydana gelebilecek değer kaybını zamanında karşılamak amacıyla Kâr ve Zarar hesabından ayrılan paraların kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesaba yapılacak borç ve alacak kayıtları genel muhasebenin muvafakatiyle yapılır. Tali hesapları genellikle şunlardır

İdari takipteki alacaklar karşılığı,

Kanuni takipteki alacaklar karşılığı,

Takside bağlanmış alacaklar karşılığı,

Sair alacaklar karşılığı,

Değersiz alacaklar karşılığı,

Esham ve tahvilat cüzdanı ve iştirakler için ayrılan karşılıklar,

Muhtelif karşılıklar,

Serbest karşılıklar.

Ayrılacak olan karşılıklar “Kâr ve Zarar Hesabı” nın ait olduğu tali hesabına borç ve “Karşılıklar” hesabının ilgili hesabına alacak yazılır.

Karşılık ayrılan alacağın tahsili ile serbest kalan karşılıklar, yazılı olduğu tali hesaba borç verilerek “Kâr ve Zarar Hesapları Muhtelif Kârlar” hesabına aktarılır. Bu işlem

le ilgili olarak gider vergisi tahakkuk ettirilmez. Çünkü evvelce kârdan ayrılan karşılığın, tahsilat dolaysııyla tekrar kâra iadesidir ki banka lehine yeni bir kâr sözkonusu değildir.

KARŞILIKSIZ HESAP

Karşılığı bulunmadığından açık gösteren hesaba denir. Yatırdığından fazla para çeken bir kimsenin borç bakiye veren hesabı bu çeşit bir hesaptır. Alacaklı karekterinde olan bir hesaptan yapılan yanlış ve fazla ödemeler nedeniyle o hesabın borçlu duruma geçmesi son derecede sakıncalıdır. Bir çeşit açık kredi şeklini alır ki; gerek sözleşme ve gerekse damga resmi bakımından bir işleme tabi tutulmak gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


16 + = 26