KABUL ETMEME (ADEMİ KABUL)

KABUL ETMEME (ADEMİ KABUL)

A TARİFİ VE MAHİYETİ

Kabul etmeme sadece T. Kanununda sözü geçen üç çeşit ticari senetten biri olan poliçe için sözkonusudur. Çekler görüldüğünde ödenmesi gerekir, emre muharrer senet (bono) lerde senedi tanzim ve imza eden kimse süresinin sonunda o senette yazılı olan parayı kendisi ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş oluyor.

Kabul ve kabul etmeme hali yalnız poliçeler içindir. Bir poliçe, keşideci tarafından düzenlenip imza edilerek hamile verildiği zaman muhatap henüz bundan haberdar değildir. Gerek ilk hamil ve gerekse ciro yoluyla senete sahip olan hamiller muhatabın poliçe bedelini ödeyip ödemeyeceğini bilmezler, onun için kabule arzederler. Muhatap poliçe bedelini ödeyecek ise poliçenin üst yüzüne “kabulümdür” veya “kabul edilmiştir” gibi bir kayıt koyarak imza eder. Böylece muhatap poliçeyi zamanında ödemek yükümlülüğü altına girmiş olur.

Fakat bunun aksine olarak ödemek istemediği zaman muhatap kabul için kendisine ibraz olunan poliçeyi kabul etmeyebilir. İşte bu takdirde “kabul etmeme ademi kabul” hali gerçekleşmiş oluyor demektir. Kabul etmeme durumu bazen açıkça ödeyemeyeceğini bildirmekle olur bazen de ödemeyi bir takım kayıt ve şartla yapabileceğini bildirmesi sonunda hükmen gerçekleşir. Çünkü poliçenin muhatap tarafından kabülü kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

B KABUL ETMEME VE ÖDEMEME HALİNDE HAMİLİN MÜRACAT HAKKI

Poliçe kabul edilmediği veya ödenmediği takdirde hamil, poliçede imzası bulunan kimselere karşı müracaat ederek senet bedelini onlardan isteyebilir. Poliçeye; keşideci, ciranta, muhatap, aval veren, bittavassut (aracı olarak) kabul eden gibi imza koymuş olan kimseler hamile karşı müteselsil (zincirleme) kefalet suretiyle zaten sorumludurlar. Kabul etmeme ve ödememe halinde hamil bunlardan

biri veya birkaçı yada hepsine karşı dava açabilir.

Hamilin bu yasal bir hakkıdır, o halde hamil müracaat hakkını hangi hallerde kullanabilir? ticaret kanunumuzun 625. maddesinin koyduğu hüküm şöyledir

Hamil, vadesinde poliçe ödenmemişse cirantalara, keşideciye ve poliçe dolayısıyla borç altına girmiş olan diğer kimselere karşı müracaat hakkını kullanabilir (T.K. mad. 625/1). Ayrıca hamil,

Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmışsa, Poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhatap iflas etmiş veya sadece ödemelerine ara vermiş yada kendisine karşı herhangi bir icra kovuşturması sonuçsuz kalmışsa,

Kabule arzettirilmeyen “Kabili kabul olmayan= Gayri kabili kabul” bir poliçenin keşidecisi iflas etmişse,

Vade gelmeden önce de aynı müracaat hakkını kullanabilir (T.K. mad. 625/2).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


6 + 3 =