İŞVEREN

İŞVEREN

Borçlar Kanununa göre hizmet akdi ve iş kanununa göre de iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde başka bir kimseyi bedenen ve ya hem bedenen hem fikren çalıştıran kimseye; Borçlar Kanununda “iş sahibi” ve İş Kanununda “iş veren” denilir.

Fikir işçileri yalnız Borçlar Kanunu’ndaki hizmet akdine tabidirler.

İŞ YERİ

Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahve hane, eğlence ve spor yerleri; tarla bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli yerleri, madenler, taş ocakları, inşaat, şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin yapılmasına ayrılan veya bu faaliyetlerde kullanılan yere “işyeri” denir (V.U.K. mad. 156).

İşyeri, hizmet akdi çerçevesinde işin yapıldığı yeri ifade etmektedir. Ancak işletme ve müessese deyimleri kadar geniş ve teknik anlam taşımamakta, daha çok işçi ile işveren arasında hukuki ilişkilerin ceryan ettiği çerçeveyi göstermektedir.

İş yeri kavramı sadece iş kanunu bakımından değil, Sosyal Sigortalar, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hakları açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Gerçekte işyerinde olan bir kaza, hangi sebepten ileri gelirse gelsin, “iş kazası” olarak kabul edilmektedir.

Sendikalar işkolunda kurulabileceği gibi, işyeri seviyesinde de kurulbilirler ve aynı çerçeve içinde toplu sözleşme yapabilirler.

Ayrıca, işyerlerine bağlı dinlenme, bakım yerleri ve mesleki eğitim yerleri gibi eklentileri işyerinden sayıldığı gibi yine işyerine bağlı araçlar yani nakil araçları, grayder, seyyar vinç gibi üretim araç ve gereçleri de işyeri kapsamına girmektedir.

Kendisine sanat edindiği bir işi, bir iş sözleşmesiyle, bir iş yerinde ve bir ücret karşılığında başkası (işveren) hesabına yapan kimseye “işçi” denir. İş hukukuna göre;

İşçi, bir iş akdi (anlaşması) dolayısiyle, başka bir şahsın iş yerinde bedenen ya da bedenen ve fikren çalışan kimsedir.

İş kanununun koyduğu bu tanımlamaya göre; hem bedenen ve hem de bedenen ve fikren çalışan kimselerin işçi olarak tanıtılması karakteristik bir durum göstermektedir ki bedenen çalışanlardan kasıt doğrudan doğruya “işçi” ler, hem bedenen ve hem fikren çalışanlardan maksat da “memur” lar dır.

Borçlar Kanunumuza göre fikren çalışan kimseler de işçi sayılır. Özel kuruluşların memurları gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 8 = 10