İPOTEK İŞLEMLERİNDE GÖZÖNÜN DE TUTULMASI GEREKLİ HUSUSLAR

a) Bankanın temsili
Banka lehine tesis edilecek ipotek işlemlerinde resmi senet akit tablosunu İmza edecek banka yetkililerinden 2644 sayılı Tapu Kanununun 2. maddesinde gösterilen belge aranmayacak, noterden tasdikli imza sir külerlnin Tapu Dairesine verilmesi yeterli görülecektir.

Gerektiğinde ipotek muamelesi İçin özel ve tüzel kişilerin vekâletname ile temsil edilmeleri mümkündür.
b) Şirketin kendi borcu İçin İpotek vermesi.

İpotek statü hükümleri çerçevesinde yapılır. Yani bu şirketlerin statülerinde “gay rimenkullerini ipotek edebilir”, gayrimenkul tasarruflarında bulunabilir”, “ayni haklar tesis edebilir” şeklinde bir kaydın bulunmasına bağlıdır.

Hak sahibine bir şey üstünde doğrudan doğruya kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı ayni haktır.
İttifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine diğer bir taşınmaz malın lehine yükletilen bir yüküm (külfet) dür ki, bu yük altına sokulan gayrimenkulün sahibini; irtifak hakkı sahibi tarafından kullanmaya ait bazı tasarruflara rıza göstermeye ve mülkiyete ait bazı hakların kullanılmasından kaçınmaya mecbur kılar (M.K. mad. 703).

irtifak haklan iki çeşittir
a) Taşınmaz mala ait irtifak hakları Bir taşınmaz mal lehine diğeri üzerinde tesis edilen geçit hakkı olumlu, ya da bir taşınmaz mal üzerine inşaat yapmamak konusunda diğer taşınmaz mal lehine yükletilen külfet olumsuz irtifak hakkına birer örnektir.

b) Şahsi irtifak hakları Hak sahibi taşınmaz mallardan, haklardan veya mamelek
ten şahsen ve ancak yaşadığı sürece yarar lanablldiğinden ötürü bunlar tamamen şahsi nitelik taşırlar. İntifa (yararlanma) ve sükna (oturma) haklarında olduğu gibi.

İrtifak hakkını özetlersek; Bu hak, bîr gayrimenkule yükletilen bir külfettir ki, buna göre o gayrimenkul sahibi diğer bir şahsa veya diğer bir gayrimenkul malikine karşı mülkiyete has olan yetkilerden bazısını kullanmaktan kaçınmak ya da bu yetkilerden birinin diğeri tarafından kullanılmasına müsaade etmekle yükümlü olur. Sükna hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, inşaat hakkı gibi.

İSBAT EDİCİ VESİKALAR
Eski deyimle “evraki müsbite” denilen ve tacirlerin günlük işlemlerini belgelemek için esas olarak dayandıkları vesikalara denir. Bunlar da; faturalar, fatura yerine geçen vesikalar (perakende satış vesikaları, esnaftan alınan gider pusulaları, üretici makbuzu) kıymetli evrak, bordrolar, muhabere evrakı ve ve vergi karneleridir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


73 + = 78