İFLAS

Borçlarını ödemekten âciz ve çaresiz olduğu mahkemece saptanan ve ilân olunan borçlunun hali ( aciz). Yalnız tacirler ve bu sıfatı taşıyan işletmeler iflas hükümlerine tabidir.
Bazı tacir olmayan kimselerin de özel şartlar altında iflası istenebilir. Örneğin Kanuni yasaklara rağmen ticaret yapan Yargıç, Noter ve Memurlar, Kollektif ve Komandit Şirketlerin ortakları, Banka ve Sigorta Kuruluşlarının İdare Meclisi üyeler! ile imza sorumluluğu taşıyan Müdür ve Memurlar iflas hükümlerine tabidir. Ancak, küçük tacir ve esnafın iflası istenemez.
İflas halinde bulunan borçluya da “Müflis’’ denir.
İflas kuralları rehin ve imtiyaz ve sıraya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere müflisin varlığından yararlanma konusunda bütün alacaklılar arasında eşitlik sağlamayı amaçlar. Bundan dolayıdır ki, iflasın en önemli sonucu müflise ait haczedilebilir bütün malların genel haciz altına konması ve masaya alınmasıdır. İflas kararı üzerine müflis artık bunlarda tasarruf edemez.
1 İflasın açılması
İflasa tabi borçlunun iflas yolu ile ko vuştlurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Kararda açılma anı gösterilir. İptal davalarında da önemi olan açılma tarihi, iflas üzerine doğan hukuki sonuçların ve defter tutmakla tasfiyeye ilişkin diğer işlemlerin başlangıcı olan tarihtir (İc. İf. K. mad. 165, 166).
2 İflasın kaldırılması
İflas borçlusu, bütün alacaklıların isteklerini geri aldıklarını bir beyanname veya bütün borçlarının ödendiğini bildiren bir belge göstermesi ya da konkordatonun onaylanması halinde mahkemenin iflasın kaldırılmasına ve iflasa tabi malların kendisine geri verilmesine karar vermesidir.
3 İflasın kapanması
Tasfiye işlemi bitip paralar alacaklılara dağıldıktan sonra iflas dairesi, mahkemeye son bir rapor verir. Mahkeme de tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra iflasın kapanmasına karar verir. İflas İdaresince iflasın kapandığını ilân etmesine iflasın kapanması denir.
4 İflas masası
İflas açıldığı zamanda müflisin haczedi lebilir bütün malları ile hakları ve borçları nerede bulunursa bulunsun bir masa kurulur ve alacakların ödenmesine ayrılır. İflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar da bu masaya girer. Hatta üzerinde rehin bulunan mallar da rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı saklı kalmak üzere masaya girer (İc. İf. K. mad. 184, 187).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


85 − = 82