İDARİ İNHİSAR

Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevlerin kasıtlı ya da ihmal sonucu olarak yapılmaması, idare meclisini sorumlu kılar.
Bu görevlerden biri veya bir kaçı (T.K. 319. madde gereğince) idare Meclisi üyelerinden birine (Murahhas üye veya Genel Müdür gibi) sorumluluğun ancak ilgili üyeye yükletilmesi gerekir. O işlemden dolayı zincirleme sorumluluk söz konusu olamaz (T.K. mad. 336).
idare Meclisi üyelerini sorumluluktan kurtarmak mümkündür. Bunun için Genel Kurul toplantılarında ortakların yıllık raporu ve bilânçoyu onaylamak sureyle bir ibra kararı vermeleri gerekir.
6 İdare Meclisi üyelerinin ücreti
Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa İdare Meclisi üyelerine her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı ana sözleşmede belirlenmemişse Genel Kurulca belirlenir (T.K. mad. 333).
7 İdare Meclisi toplantıları
Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa en çok üç ayı geçmemek üzere yapılacak toplantılarda İdare Meclisinin bir karar verebilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.
Üyeler birbiri yerine oy veremezler. Kararlar, bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olursa gündem gelecek toplantıya ertelenir, onda da eşitlik olursa söz konusu öneri kabul edilmemiş sayılır. Kararlara muhalif çıkan üye tutanağa muhalefet sebebini yazarak imzalaması gerekir (T.K. mad. 330).
Mazeretsiz olarak arka arkaya 3 oturum toplantıya katılmayan üye işten ayrılmış sayılır. i i

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


45 + = 51