HESAP İŞLERİ

Bir işletmede her türlü hareketin ve değişmelerin tesbiti ve işletme faaliyetiyle ilgili bütün hesapların yapılması zorunludur. Aksi halde değişme ve gelişmelerin tesbit ve takibi imkânsız hale gelir. O halde
Hesap işleri; bir işletmedeki bütün kıymet değişikliklerini rakamlarla saptamak ve bütün harcamaları izlemek, işletmedeki har reketler dolayısiyle değişen hesap sonuçlarını bulmak ve hesaplamak, bunları düzenlemek, guruplamak, karşılaştırmak gibi önemli görevler yapar. Bu bakımdan hesap işlerinin; işletme İçin gördüğü hizmetler pek çok ve pek de değerlidir. Gerçekten Hesap İşlerinin;
İşletmedeki ekonomik faaliyeti miktar ve kıymet bakımından göstermek,
Sermaye kaynaklarını ve miktarlarını bildirmek,
Çeşitli varlık kısımlarının sürekli değişikliklerinin sonucunu ve durumla rını izlemek,
işletmedeki rantabilite ve rasyonellik oranını genel ve her kısımda ayn ayrı olarak kontrol etmek,
işletmenin finansman ve likidite ka billyetl hakkında fikir alınacak sonuç> ları vermek ve nihayet,
İktisadi faaliyet sonucunu (Kâr ve za ran) anlamak ve saptamak, bilânçonun tanzimine imkân vermek,
gibi çok önemli görev ve fonksiyonu vardır.

Eskiden hesap katetmek teriminin Türk çeleştirilmişidir. Hesap Kesmek
Mevcut alacaklı veya borçlu bir hesabı tasfiye etmek veya bir hesabı yeni bir hesap dönemine aktarmak üzere faiz ve masraflarını da tahakkuk ettirerek kapatmak, ya da alacağını tahsil ve borcunu ödemek suretiyle bir ortaklıktaki hesabi ilişkiyi geçici veya daimi olarak kesmekten İbarettir.

Hesap kesilmesi nasıl olur

Bankaların, müşterileri ile olan hesapları; faizli, faizsiz, borçlu ve alacaklı cari hesap şeklinde olur.
Banka ile müşteri arasında yapılan anlaşmaya göre; hesap, banka lehine faiz getirmekte ise (borçlu cari hesaplarda) en az üç ayda bir; müşteri lehine faize tabi ise (alacaklı cari hesaplarda) 6 ayda veya yılda olmak üzere o tarihlerde faiz ve masraflar tahakkuk ettirilerek hesap kesilir ve kalan bakiye ertesi günün tarihi ile devredilerek hesap yeniden işlemeğe devam eder.

Bunun dışında; büyük işletmelerden bir çokları, müşterilerinden mal karşılığı alacaklı bulundukları miktarları, bazen ayın beşinde, onbeşlnde, ylrmlbeşlnde bazen de yalnız ay sonlarında senet’e bağlarlar. Bu su
retle, o tarihlerde müşterilerin açıkta bulunan hesapları kesilmiş ve borç bakiyeleri se net’e bağlanmış olur. Bu işleme de hesap kesilmesi denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


81 + = 85