DOĞRU METOD

Rasyonel metod, direkt metod da denir. Doğru metod, aslında günler ile faiz adalının ( adat) vasıtasız bir şekilde hesaplanması dolayısıyla bu adı almıştır.

Borç ve alacak kolonlarına yazılan paraların faizleri ayrı ayrı hesaplanmakta ve ait oldukları kolona geçirilmektedir.

Genellike cari hesapların faizleri, Hamburg metodu veya doğru metodla hesaplanır. Doğru metoda göre çalışan bir alacaklı cari hesabın işleyiş ve kapanışında dikkate alınması ge/ekli esaslar şunlardır

a) Borç ve alacak kolonlarına geçirilmiş olan paraların hesap dönemi sonuna kadar faizleri, her para için ayrı ayrı hesap edilir ve borç paranın faizi borç kolonuna ve alacak paranın faizi de alacak kolonuna kaydedilir. (Faiz yerine adat da yazılabilir, adat ise para iie günlerin çarpımından meydana gelir ki faize esas sayılar demektir.)

b) “Faiz alacak” kolonu toplamı ile “faiz borç” kolonu toplamı arasındaki fark hesaba geçirilecek faizi verir.

c) Faiz hesabında aylar gerçek günleriyle, seneler 365 veya 366 gün olarak dikkate alınır.

d) Hesaba yatırılan paralar için o günü izleyen iş gününden çekilen paralar için aynı günden başlayarak faiz yürütülür.

e) Valörleri, hesap dönemini aşan alacak işlemlerine ait günler, kırmızı sayı olarak günler kolonuna yazılır. Günler üzerinden hesaplanan faiz “faiz borç” kolonuna geçirilir ve dönem sonlarında yekuna dahil edilir.

f) Hesap kapanışlarında hesap bakiyesinin devre sonuna kadar olan faizi “iade faizi” olarak ve bu izahatla “faiz borç” kolonuna kaydedilir.

Bu metodla; açılış tarihine göre üç aylık bir devreyi doldurmuş bulunan bir alacaklı cari hesapta faizin ne şekilde hesaplandığının örneği aşağıdadır

Dokümanter çek’e bağlı vesikalar genellikle, Konşimento, havale senedi veya posta makbuzu, sigorta poliçesi, fatura, ekspertiz, analiz, sağlık raporu, ağırlık listesi, ve menşe şahadetnamesidir. Birlikte ibraz edilecek belgelerin neler olduğu çeke yazılır.

Uluslararası ticarette kullanılan dokümanter çekin rolü ve fonksiyonu şudur İthalatçı, satıcı lehine bir dokümanter çek düzenleyerek gönderir. Satıcı da çekte belirtilen vesikaları bankaya vererek çek tutarını tahsil eder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


64 − 56 =