ÇEKLERİN CİROSU

bir çek, ciro ve teslim yolu ile devredilebilir (T.K. 700/1). Şu halde; “Emre yazılı değildir.” kaydını taşıyan yani nama yazılı çekler müstesna, diğer çekler emre yazılı kaydını taşımasa da ciro ve teslim etmek suretiyle devredilebilirler.
Ancak, keşideci çekin metnine “Emre yazılı değildir.” veya “nama aittir” gibi bir ibare koyarsa, artık bu çek ciro yolu ile devredilemez. Bu takdirde Borçlar Hukukuna göre “alacağın devri” hükmüne bağlı olur. Böyle bir çekin devri noterden veya ayrıca yapılacak bir temlik mektubu ile mümkün olabilir (T.K. 700/2).
Ciro, keşideci lehine veya çekten dolayı borçlu olanlardan herhangi biri lehine de ya pılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler (T.K mad. 700/3).
Kanunun bu âmir hükümleri karşısında, emre yazılı çek ile hâmiline yazılı çekler ciro ve teslim yolu ile devrolunduğu halde nama yazılı olan çekler ciro edilemez. Devri temlik yapılır.
Bir cihet daha var; Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki kararnameye göre Dövizi natık her çeşit çek, bono, poliçe, cari hesap, havale ve alacaklarla her türlü ödeme araç ve belgeleri .. ancak döviz alım satımına yetkili bankalara devir ve ciro edilebilir. Bunların yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere devir ve cirosu, Maliye Bakanlığı’nın önceden iznine bağlıdır.
Döviz almağa yetkili kılınacak kuruluşlar tarafından satın alınacak çeklerin, bunlar adına cirosu yapılabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 27 = 34