ÇEKLERDE ŞEKİL UNSURLARININ NOKSANLIĞI

Yukarıda görüldüğü üzere, çekte sarahat yoksa muhatabın adı ve soyadı yanında yazılı yer, ödeme yeri sayılır. Muhatabın unvanı yanında birden fazla yer gösterilmiş ise, çek ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir sarahat ve başkaca bir kayıt da yoksa çek, muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir, (T.K. 693/2).
Keşide yeri (İhdas yeri de denir) gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı ve soyadı yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır (T.K. 693/3),
Bu hükümler dışında yazılmış ve mecburi unsurlardan biri bulunmayan çek, çek sayılmaz (T.K. 693/1).

ÇEKTE MUHATAP (ANCAK BANKA OLABİLİR)
Ticaret Yasamıza göre, Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir Banka gösterilebilir (T.K. 694/1). Bununla beraber diğer bir kimse veya herhangi bir üçüncü şahıs üzerine çekilen çek yalnız havale hükmündedir (T.K. 694/2). Havale sayılan bir çek hakkında “Damga Resmi Kanunu” nun çeklere ait muaflık hükümleri uygulanmaz (T.K. 694/3). İ İpi İ
Çekler istisnasız eski kanuna göre Damga Resminden muaftı ve uygulamada bir takım vergi hilelerine başvurulmaktaydı. Bunları önlemek maksadıyla muteber olmayan bir çekin (yani Bankadan başka bir şahıs üzerine çekilen) damga resmi bakıni’ndan da çek sayılamayacağını belirtmek üzere 694. maddeye bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Önceleri şahıslar üzerine çekilebilen çeklerin yerini, bugün ibraz vadeli poliçeler almış tır. Bunlar %o 5 pul resmine tabidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


41 + = 51