ALACAKLI

Faiz ve komisyon, kâr ve zarar gibi netice hesapları da, işletme sahibine kâr sağlamış ise bu hesaplar alacaklanır. örneğin:

…….Bankasındaki alacaklı cari hesaba

250. lira faiz tahakkuk ettiriliyor. Bu faiz işletme sahibi için bir kâr olduğundan “ali’ nan faiz ve komisyon” hesabı alacaklandırılır.

3 Bir hesaptan diğer bir hesaba devirde (virman) devreden hesap alacaklanır. Örneğin: Genel Giderlerin borçlu tarafında bulunan 500. lira Kâr ve Zarar hesabına aktarılacaksa, Genel Giderler alacaklandırılır, Kâr ve Zarar hesabt borçlandırılır.

ALACAKLI

Herhangi bir vecibenin yerine getirilmesini, özellikle nakdi bir ödemeyi istemeye hakkı olan kişiye “alacaklı” denir. Ya da kendisine karşı herhangi bir edanın (ödemenin) yapılması taahhüt edilen bir kimsedir. Bu taahhüt iki kişi arasında hukuki bağlantı meydana getirir.

Taahhüt edilen şey, yalnız para değil, bir işin yapılması veya yapılmaması, bir malın alınması, herhangi bir hakkın tanınması veya tanınmaması gibi ticari ve hukuki işlemlere ait olabilir. Bu hukuki bağlantının doğurduğu yükümlülük bir taraftan alacaklı, diğer taraftan borçlu dediğimiz iki kişi arasındaki ilişkinin esasını teşkil eder.

Alacaklı; örf ve ahlâk kurallarına ve yasalara uygun olmak şartıyle bu yükümlülüğün kendisine karşı yerine getirilmesini isteyebi len ya da bu hakkı taşıyan kimsedir. Buna karşılık, kendisinin de borçluya karşı yükümlülüğü vardır. Örneğin : Bir satış anlaşmasında; satıcı, malın bedelini almaya haklı yani alıcıya karşı alacaklı, alıcı ise malın kendisine teslimi bakımından satıcıya karşı alacaklıdır.

Alacaklı, hukuki ve ticari işlemlerin taraflarından biri olduğuna göre, ekonomi hayatının ve bu bakımdan ticari ve sınai işletmelerde değer hareketlerinin en önemli elemanlarından birini oluşturur. Gerçek veya tüzel

bir kişinin alacaklı hali, ticari ve sınai işletmenin aktifindeki değerlerle ilgilidir.

İşletmenin alacaklıları da pasifte biriken değerlerdir. Öz kaynaklar (Sermaye, Yedek akçeler), Mevduat, Tediye emirleri, Muhtelif Alacaklılar gibi. Buna karşılık aktifte biriken ve işletmeyi kendilerine karşı alacaklı duruma koyan değerler de; Para, Senet borçluları, Borçlu Cari Hesaplar, Taşınır, Taşınmaz mallar ve Muhtelif borçlular gibi değerlerdir.

Ekonomi hareketlerini meydana getiren değer değişimlerinde alacaklı; gerçek ve tüzel kişiler olduğu gibi, şeyler ve hesaplar da olabilir, örneğin : 5.000. liralık bir mal satışında, Kasaya 5.000. lira gireceğinden Mal hesabı bu miktar alacaklı olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 53 = 54