ZATİ FİNANSMAN NEDİR?

Otofinansmanı da denir. Firmanın ortaklara dağıtmayarak ihtiyata ayırdığı fonları, mali ihtiyaçlarına kullanmasıdır. Daha doğrusu finansmanın firma iç bünyesinden sağlanmasına “zati finansman” veya “otofinansman” adı verilir.

Otofinansman, ekonomik niteliği bakımından bir cebri tasarruftur, yani firma gelirlerinin, ilgililere dağıtılmayarak fiilen sermayeye dönüştürülmesi ve bir sermaye oluşturulmasıdır.

Kârla çalışan firmalarda, otofinansmana ayrılan fonlar, aktif toplamına yapılmış bir ilâvedir. Hukuken tescil edilmemiş bir sermaye artışı oluşturur ve hisse senedinin temsil ettiği hakiki değerin yükselmesini sağlar.

ZAYIF PARA NEDİR?

Satmalma gücü, resmi değerinden düşük olan paradır. Dış ödeme hesapları açıkla kapanan ülkelerin parası genellikle zayıftır.

Zayıf paranın tedavülünü (Convertibilite sini) sağlamak güçtür. Bu tip para, kambiyo kontrolü rejiminin himayesinde sunî olarak istikrarını koruyabilir. Zayıf paralı ülkelerde döviz karaborsalarına ve buna paralel kurallara rastlanması doğaldır.

ZEYLNAME NEDİR?

Bir sigorta sözleşmesinde yani sigorta poliçesinde veya sözleşmenin şartları üzerinde bazı değişiklikler yapılmak gerekirse ve bu değişiklik için sigorta poliçesi değiştirilmek istenmezse asıl ve ilk sigorta poliçesine ek olarak düzenlenen yeni bir belgedir ki buna hukukta ve özellikle sigorta hukukunda “Zeylname” denir.
ZİRAAT BANKASI

Memleketimizde zirai faaliyeti ve bu alandaki teşebbüsleri desteklemek, çiftçinin zirai kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla Mithat Paşanın kurduğu “Memleket sandıkları” nın zamanla gelişmesinden meydana gelmiştir. Mithat Paşa, Niş Valiliği sırasında 1863 yılında Pirot kasabasında ilk Ziraî Kredi Sandığını kurmuş ve 1865 yılında Tuna Vililiği sırasında da bu sandıkları artırmıştı. 1867 yılında Memleket Sandıkları adını alan teşkilâta, 1883 yılında “Menafi Sandıkları” adı verilmiş ve 1888 yılında çıkarılan yeni bir nizamname ile bu sandıklar da kaldırılarak “Ziraat Bankası” kurulmuştur.

Ticaret Bakanlığına bağlı olark 10 milyon lira sermaye ile kurulan Ziraat Bankası; gayrimenkul terhini veya şahsi kefalet ile çiftçilere ödünç para verebilecek, tevdiat kabul edebilecek ve tarıma ilişkin para alıp vermek işleriyle uğraşabilecekti.

Cumhuriyetin ilânından sonra 1924 yılında çıkarılan kanunla adı, “Türkiye Ziraat Ban ‘ kası” na çevrilmiş olarak bu bankaya tüm banka muameleleri yapmak ve her türlü kredi açmak yetkileri tanınmış ve bir anonim şirketi halinde sermayesi 30 milyona çıkarılmıştı.

Nihayet 1937 yılında çıkarılan 3202 sayılı kanunla “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası” kurulmuştur. Banka 3460 sayılı kanunla da İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiştir.

Bankanın sermayesi; 1965 yılında 1.5 milyar liraya yükseltilmiştir.

Ziraat Bankasının ana gayesi, nüfusumuzun çoğunluğunu oluşturan Türk çitçilerine tarımsal üretimleri için muhtaç oldukları kredileri elverişli şartlar altında sağlamak ve böylece memleketimizin kalkınmasında büyük önemi olan tarım sektörünün gelişmesine yardım etmektir.

Tarım kredi kooperatiflerinin gelişmesine de banka yardımcı olmaktadır. Bankanm bir kuruluşu da “İstanbul Emniyet Sandığı” dır.

T. C. Ziraat Bankası bazı sınai teşebbüslere de iştirak etmiştir. Bu arada; Azot Sanayii A.Ş., T. Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem Sanayii T.A.Ş., Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş., Bilecik Konserve Sanayii A.Ş., Suni Tahta Sanayii T.A.Ş., T. Cumhuriyet Merkez Bankası, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii T.A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Başak Sigorta, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş. (Gima), Kepez Meyve ve Sebze İstihsal ve Konserve T.A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Migros Türk Ticaret T.A.Ş., T. C. Turizm Bankası, Gübre Fabrikaları T.A.Ş., Türk Traktör Ziraat Makineleri A.Ş., Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Yurttaş) lerinin sermayesindeki hissesi % 10 un üstündedir.

T. C. Ziraat Bankasının, son yıllarda gelişen bankacılık sistemi içinde büyük ve ciddi atılımlar yapmakta olduğu, memleket ekonomisinin gelişmesinde övülmeye değer katkıları bulunduğu görülmektedir.

1976 sonu itibariyle Bankanm 869 şubesi, 25.017 personeli, 1.5 milyar sermayesi, 500 milyon 212 bin ihtiyatları bulunmaktadır, ( Türkiye’de Bankacılık)

ZATİ FİNANSMAN NEDİR?_0.jpg

ZATİ FİNANSMAN NEDİR?_4.jpg

ZATİ FİNANSMAN NEDİR?_2.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

30 − = 27