Yatırım Ortaklığı’nın yapamayacakları işler nelerdir?

Asıl fonksiyonu, portföy işletmeciliği olan Yatırım ortaklıklarımın hangi işleri yapamayacaklarını ilgili tebliğ sıralamıştır. Buna göre yatırım ortaklıkları;
1 .Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar,
2.Bankalar Kanunu’nda tanımladığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapmazlar,
3.Ticari, sınai ve ziari faaliyetlerde bulunamazlar
4.Aracılık faaliyetinde bulunamazlar,
5.Hiçbir ortaklık sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde 9’undan fazlasına sahip olamazlar,
6.Sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde 10’undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, fortföy değerinin değişmesi veya rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 ay içinde tasfiyesi gerekir. Bu süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğunu veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde SPK tarafından süre uzatılabilir.

7. Kurucu intifa senetleri, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi ve 360 gün ve daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemezler.

8.Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler. Bu miktar ve değer, sermaye ve yedek akçelerinin yüzde lO’u veya aktif toplamının yüzde 5’inden fazla olamaz,

9.Borsada veya borsa dışı örgütlenmiş piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.

10.Ortaklık, rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedeline varlık satamazlar. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için bora fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük, satımda ise en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır,

11.Portföydeki varlıkları rehin veremez ve teminat olarak gösteremezler. Ancak kredi sağlanması için portföyün yüzde 5’ini teminat olarak gösterebilir ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilirler.
12.Risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının belgelerine yatırım yapamazlar.

Yatırım ortaklıklarının porföylerine yabancı kıymet alınabilmesi için, bunların türlerini, özelliklerini ve hangi borsa veya borsa dışı organize piyasalarından alacaklarını esas sözleşmelerinde belirtmeleri zorunludur.
Yatırım ortaklıkları, sermaye ve yedek akçe toplamınının yüde 25’ini Türk Parasının Kıymetini Korumu Hakkı 32 Sayılı karar çerçevesinde alım satımı yapabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler, ancak ortaklıklar, Portföylerindeki varlıkların riskten korunması amacıyla, portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde 5’ini geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyon ları dahil edebilirler.
13.Çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde 10’undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıra mazlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 82 = 91