YABANCI BANKALAR EMRİ İLE RESMİ DAİRELERE VERİLECEK MEKTUPLAR

Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak resmi dairelere hitaben limitsiz mektup verilebilmesi için, kontrgarantiyi veren bankanın Maliye Bakanlığfmn yabancı bankalar listesinde yer almış olması şarttır (2490 sayılı Kanun Madde 60).
Yabancı Bankalar listesine girmeyen muhabirlerin kontrgarantilerlyle 2490 sayılı Kanun kapsamına giren işler için Resmi Dairelere hitaben, verilecek mektuplar limitli verilir.
Yabancı bankaların kontrgarantlleriyle verilecek mektuplar için uygulanacak esaslar
1 Yabancı Bankalardan belli bir iş İçin gelen kontrgaranti mektubu üzerine Milli Bankalarca verilecek teminat mektubunun altına “Bu teminat mektubu …………………..
(memleketin ismi yazılacak) …………… şeh
rinde………. Bankasından almış olduğumuz
………. ‘(paranın cinsi yazılacak) …….
kontrgaranti mektubu üzerine verilmiştir.” diye yazılması gerekir.
2 Yabancı Bankalardan genel nitelikte alınacak teminat ve kefalet mektuplarında belli bir paranın en çok had olarak gösterilmiş olması zorunludur.
3 Yabancı bir bankanın genel nitelikte verdiği bir teminat mektubu ile Milli Bankalarca verilecek teminat mektuplarının altına
“Bu teminat mektubu, merkezi ……………
(memleketin ismi yazılacak) ……… de
……… şehrinde bulunan ………….. Bankasının …………………………….. Şubesinin . tarihli
ve mektup muhteviyatını da karşılayan genel taahhütnamesine ve ……………… tarihli
……… Iık talep ve muvafakat mektuplarına dayanılarak verilmiştir.” İbaresinin yazılması gerekir.
4 Kambiyo işlemleri devlet kontrolü altında bulunan bankalar tarafından verilecek kontrgarantilerde şu ibare aranacaktır “Bu teminat mektubuna başvurulması halinde muhteviyatı Türkiye ile ………….. arasın
da bir ödeme anlaşması varsa bu anlaşma hükümleri dairesinde ödenecektir. Bu yoldan transfer için disponibilite bulunmadığı takdirde ya da diğer herhangi bir neden altında imkânsızlık çıkarsa serbest dövizle
ödenecektir. Türkiye İle ………….. arasında
bir ödeme anlaşması bulunmadığı hallerde ödeme serbest dövizle yapılacaktır.” Bu ibarenin ilgili memleketin yetkili kambiyo mercilerince onaylanmış olması şarttır.
Kambiyo kontrolü bulunan memleketlerdeki bankalar tarafından verilecek kontrgaranti emirlerinde, yukardaki fıkranın bulunması gerekeceği gibi, bu konuda kendi kontrol makamlarının izin tarih ve numarasının da geçirilmesi gerekir.
Kambiyo kayıt ve sınırlaması olmayan memleketler Bankalarınca verilecek kontrgarantilerde hiç bir kayıt aranmayacaktır. Hangi memleketlerde kambiyo kontrolü olduğu konusunda tereddüt olursa, Maliye Bakanlığından sorulacaktır.
Avrupalılar arası İktisadi İş Birliğine giren memleketler arasında yapılan “Avrupa Tediye Birliği” yani (Avrupa Para Anlaşması)
hükümlerine göre, taraflarca yapılacak ödemeler için disponibilite bulunması sözkonusu olmadığından bu anlaşmaya giren memleketlerden alınacak kontrgaranti mektuplarında yukarda sözü geçen ibarenin ikinci cümlesi yani “Bu yoldan transfer için disponibilite bulunmaması halinde ya da diğer herhangi bir neden altında imkânsızlık çıkarsa serbest dövizle ödenecektir.” Kaydının aranmasına gerek yoktur.
Avrupa İktisadi İşbirliği (A.P.A.) anlaşmasına giren memleketler şunlardır
Türkiye
İngiltere
Fransa
Portekizı
Batı Almanya
Hollanda
Befçika Lüksemburg
Danimarka
Norveç
İsveç
Avusturya
İsviçrej
İtalya)
Yunanistan
İrlanda)
İzlanda
5 Yabancı Bankalardan alınacak kon trgarantilerde yukarda yazılı hususlara uyulmadığı takdirde mektupların limitli olarak verilmesi gerekmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


11 + = 19