VEKÂLET NEDİR?

Vekâlet veya vekillik, bîr şeyin korunması ve bir kimsenin kendi işini başkasına gör dürmesidir. Ancak vekilin, vekilliği kabul etmesi şarttır.

Vekâlet sözle ve yazı ile olur. Başkalarına karşı vekâletin ispatı için vekâletnamenin Noterlikten geçirilmesi gerekir. Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren Noterlikçe onaylanmış belgeye de “vekâletname” denir.

1) Vekâlet

Taraflarından birinin (vekil) kendisine yüklenen işi idare etme veya kabul ettiği hiz

meti yerine getirme taahhüdü veya sözleşmesidir. Taraflardan diğeri “müvekkil’’ adını alır.

2) Ehliyet

Vekil ve müvekkilin 18 yaşını bitirmiş aynı zamanda mümeyyiz olmaları lâzımdır. Yani akıl hastalığı, akıl zayıflığı ve sarhoşluk gibi aklı başında olmayan kimseler vekâlet verip vekâlet alamazlar.

3) Çeşitleri

Yapılacak işlere göre vekâlet “umumi” veya “hususi” olur. Her işini görmeğe, bütün davaları takibe gibi sınırsız yetkiler “umumidir”. Falan evini satmağa, filan davayı takibe gibi sınırlı ve belirli işler için verilen vekâlet “hususi” dir.

Vekâletnamede açıklanması gereken yetkiler şunlardır

Davaya, sulha, tahkime, davadan feraga ta, haczi kaldırmağa, yemin kabulüne ve hükmolunan parayı almaya, kambiyo taahhüdüne, ahzukabza, hibeye, gayrimenkulü temlike, gayrimenkulü bir hak ile takyide ve başkasını tevkile (vekil yapmağa) gibi yetkiler vekâlette yazılı olmadıkça, umumi vekil bile olsa bunları yapamaz.

4) Vekâletin kalkması

Gerek vekilin, gerek müvekkilin ölümü, vekilin istifa etmesi (vekillikten ayrılması) müvekkilin vekili azletmesi (işten çıkarması), müvekkil veya vekilin ehliyetinin son bulması ve iflas vekâlet akdine son verir. Bir de vekillik konusu işin yapılmış olmasiyle vekâlet yetkisi kalmaz. Vekilin istifası veya müvekkilin azletmesi halinde bu durumun taraflara olduğu gibi mahkeme tutanağına geçirilmesi ve ilgililere de tebliği gerekir.

Vekaletin-Gecerlilik-Suresi-Nedir.jpg

vekaletname.jpg

Yorum Yaz

78 + = 86