TÜZEL KİŞİLİK NEDİR?

Hukukun kişi olma niteliği verdiği kişi veya mal topluluğuna denir. Eskiden hükmi şahsiyet denirdi. Hak kazanmaya ve borçlanmaya ehil olan ve bir teşkilâta sahip bulunan topluluk, tüzel kişiliktir.

Tüzel kişiler; başlı başına bir varlığı olan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan varlıklardır.

1) Çeşitleri

a. Kamu hukukuna giren tüzel kişiler Devlet, Belediye gibi.

b. Özel hukukla ilgili tüzel kişiler Ticari Şirketler (Anonim, kollektif, komandit, limited ve kooperatifler) gibi.

c. Hem kamu hem de özel hukuka giren iki yönlü tüzel kişiler

Sermayesinin tamamı devlet tarafmdan konulan Etibank, Sümerbank, Ziraat Bankası, Devlet Ziraat İşletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi.

Karmaşık sermayeli kuruluşlar T.C. Merkez Bankası gibi.

Medeni hukuka giren tüzel kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi.

2) Tüzel kişiliğin kazanılması için

Belirli bir makamın izin vermesi,

Tüzüğünde kanunun aradığı şartların bulunması,

Tüzel kişiliğin tescil ettirilmesi,

Tüzel kişiliğin kurucularının, tüzel kişi olma iradesini açıklamaları, gerekir.

Türk hukukunda dernekler yönünden tüzel kişilik iradesi ve tüzüğün yetkili makama verilmesiyle kazanılır. Vakıflarda kabul edilen sistem, kurucu tescil sistemidir. Ticaret ortaklıkları için de tescil sistemi getirilmiştir, Ortaklıklar ticaret siciline tescille birlikte tüzel kişilik kazanır. Tüzel kişilerde hak ehliyetine gelince Nitelikleri gereği, insana ait olanın dışında, bütün haklardan yararlanırlar.
TÜZEL KİŞİLİK NEDİR?_1.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

88 − 80 =