Toptan Satışlar Pazarı

9 Ocak 1995 tarih ve 331 nolu Borsa genelgesi ile faaliyet esasları duyurulmuştur. Alıcıları önceden belirli olan veya olmayan, belli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamı içerisinde, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amcıyla kurulmuştur.
Bu bağlamda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelliştirme kapsamında blok olarak satışa sunulacak hisse senetleri, önceden anlaşma yapılmış alıcılarla veya TSP yoluyla bulunacak alıcalara sözkonusu pazarda satılabilecek tir.TSP’de ayrıca , hisse senetleri Borsa’da işlem gören veya görmeyen şirketlerin belli bir miktarın üzerindeki hisse senetleri, işleme konu taraflarca bazı koşulların yerine getirilmesi suretiyle işlem görülebilecektir.
Hisse sentleri Ulusal veya Bölgesel Pazarlar’da işlem görmekte olan şirketlerin TSP’nda satılmış olan hisse senetleri, Ulusal Pazar’da veya Bölgesel Pazarlar’da tekrar satılabilecektir. Ancak, TSP ‘nda gerçekleşen işlemler, SPK’nın Seri: VIII, No:20 sayılı “Özel Tedavülde Bulunan Hisse Senedi Miktarını Artırıcı Satış ” şeklinde kabul edilmeyecek , bu Pazar’da yapılmış alım satımlarının takas ve saklama işlemleri BİST Takas ve Saklama A.Ş ‘nce farklı hesaplarda gerçekleştirecek ; Seri.VIII, No : 20 sayılı tebliğin 6’ıncı maddesi uyarınca açıklanması gereken ” Tedavülü Artırıcı Satış” bildiriminin önceden yapılmaması durumunda ,Ulusal Pazar ya da Bölgesel Pazar işlemleri ile virman yapılmayacaktır.
Toptan Satışlar Pazarfnın kurulması ile birlikte;
a) Blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının , Borsa’da organize olmuş özel bir piyasada gerçekleştirilmesi,
b) Hisse senteleri Borsa. Ulusal ve Bölgesel Pazarla rı’nda işlem gören veya görmeyen şirketlerin mevcut ortaklarının sahip olduğu tedavül dışındaki hisse senetlerinin ya da sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetlerinin belirli koşullarda , önceden anlaşma yapılmış alıcılarla Borsa’da satılabilmesi,
c) Belirli kurallar altında “ihale satışları” işlemlerinin Borsa’da gerçekleştirilmesi, mümkün hale gelmiştir.
Toptan Satışlar Pazarı’nda aşağıdaki işlemler gerçekleşti rilebilir:
Hisse Senetleri Borsa’da İşlem Gören ve Görmeden Şirketlerin:
a) Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetlerinin veya bunları temsil eden belgelerinin,
b) Mevcut ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerinin veya bunları temsii eden belgelerinin , önceden anlaşma yapılmış ya da yapılmamış alıcılara, tahsisli veya toplu olarak satışı.
TSP kapsamına giren işlemler için gerekli duyurular, bir hafta önceden Borsa Bülteni’nde ilan edilir. Borsa Başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda sözkonusu süreyi kısaltabilir veya uzatabilir. Ayrıca işlem gerçekleştikten sonra işleme ilişkin duyurular, aynı gün Borsa Bülteni aracılığıyla yapılır.
TP kapsamına girecek işlemler, Borsa Başkanlığı’nca kararlaştırılacak işlem saatleri içinde gerçekleştirilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*