TİCARİ İŞLETME REHNİ NEDİR?

21.7.1971 tarihinde kabul edilen 1447 sa yılı kanunla, teminat hukukumuza “Ticari işletme rehni” adiyle yeni bir rehin getirilmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi bu kanunla herhangi bir ticari işletme sahibi, bu işletmesini kanunun gösterdiği biçim ve koşullar altında belirli kredi müesseselerine ve kooperatiflere rehin ederek kredi sağlayabilecektir. Bankaların gayrimenkul (taşınmaz mallar) karşılığı kredi vermesi, bankalar kanunu ile sınırlı bir çerçeve içinde bulunduğundan ticari işletme rehni ile bankaların teminat alma haklarına yeni bir alan ve olanak sağlanmış olmaktadır.

Ticari işletmenin tarifi; Türk Ticaret Kanununun 11 nci maddesinde şu şekilde yapılmıştır “Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır.” Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira beratleri, markalar, bir sanata veya bir şahsa ait modeller, resimler gibi bir müessesenin işletmesi için daimi bir şekilde tahsis olunan unsurlar, sözleşme I de aksine hüküm yoksa ticari işletmeye da hil edilir. Ticarethane ve fabrika kavramları T.K. nın 12 nci maddesinde, ticari şekilde işletilen diğer müesseseler de 13 ncü maddesinde açıklanmıştır. Nelerin rehnin kapsamına girdiğini 1447 sayılı kanunun 2 nci maddesinde şöyle sıralanmıştır.

Ticaret unvanı ve işletme adı, rai Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine ayrılmış olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları, İhtira beratleri, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardır. Rehin sözleşmesi Noterlerce resen düzenlenir. Rehin hakkının doğması için ait olduğu Ticaret Siciline tescili şarttır. Tıpkı taşınmaz malların rehninde olduğu gibi.

Gerçekten taşınmaz bir malın rehni için de önce tapu memuru tarafından bir akit tablosu düzenlenir. Ve bu suretle akit koşulları bu tabloda belirtildikten sonra tapuya tescil olunarak rehin hakkı doğmuş olur. Ticari işletme rehni için noter tarafından düzenlenen sözleşmeye rehnedilen unsurlar tam olarak ve ayırt edici nitelikleriyle birlikte geçirilir. Kanunun üçüncü maddesinin (b) bendinde yazılı makine, araç, alet, motorlu taşıtlar ayırt edici nitelikleriyle birlikte ve tam liste olarak rehin sözleşmesine geçirilirse paraya çevrilme sırasında zorluk ve anlaşmazlıklar önlenmiş olur. Burada önemli bir noktaya daha değinmek gerekir Taşınır mallarda rehin hakkının doğması, rehnedilen şeyin rehin alana teslimiyle doğar. Halbuki ticari işletme rehninde, maddi ve manevi değerler rehni konusunda özellikle araç, gereç, motorlu taşıtlar gibi menkul değerlerin teslimi yerine tescili şart koşulmuştur.

Aksi halde ticari işletme rehninden beklenen yarar elde edilmezdi. Tescilin şekline gelince; ticari İşletme rehninin ticaret veya esnaf ve sanat siciline tescil edilecek unsurlar 1447 sayılı ka nunun 6 nci maddesine göre; Alacaklının ticaret unvanı, Açık adresi ve ikametgâhı, Alacağın Türk lirası olarak miktarı ve bu miktar belli değilse ticari işletmenin ne miktar için teminat teşkil edeceği, Alacak faizli ise faiz miktarı, sicil kayıtlarına geçirilir. Ticari işletme sahibi borçlunun sicil kayıtları bulunmuş olacağından alacaklı için yukarıdaki unsurların sicile geçirilmesi yeterlidir. Şayet işletme rehni, borçlu lehine olarak üçüncü şahrs tarafından verilecekse aynı şekilde işlem yapılır. Bundan başka ticari işletme rehninde, bu tescilden sonra gayrimenkulün tapu kütüğündeki beyanları hanesine markalar, lisanslar, ihtira beratleri gibi sınai hakların da Sanayi Bakanlığı siciline, motorlu araçların trafik siciline geçirilmesi gerekmektedir (1447 Kanun mad. 7).
ipotek nedir - 13-07-2015 - Emlakkulisi.Com

Yorum Yaz

7 + 2 =