Temliki Ciro (Mülkiyet Cirosu)

Ciro denilince, genellikle hak ve mülki /eti devreden “temliki ciro” akla gelir. Normal ciro’da budur. Temliki ciro, aşağıda da görüleceği üzere bir ödeme emrini ve cirantanın imzasını taşır. Böyle bir ciro ile, bir yandan senette yazılı hak, ciro edilen kişiye devredilmiş, diğer yandan bu hak ve alacağın aynı şekilde başkalarına devrine yetki verilmiş oluyor. Fakat sadece ciro ile hak devredilmiş olmaz, aynı zamanda senedin teslimi de gerekir. Şu halde senet üzerindeki mülkiyetin geçmesi için hem ciro ve hem de teslim işlemine gerek vardır.
Senedi ciro yoluyla eline geçiren kimse (hamil) ister vadesini bekler, isterse bir başkasına devreder. Bu devir işlemi tam bir ciro ile olabileceği gibi beyaz veya açık bir ciro ile de yapılabilir.
Temliki ciroda, hamilin taşıdığı bütün haklar ciro edilen şahsa geçer. Zamanında senedi muhataba göstermek, vadesinde ödemesini istemek, senedi bir başkasına ciro etmek, kabul etmeme ve ödememe hallerinde kendinden önceki cirantalara başvurmak, kanunun tanıdığı gider ve benzerlerini ilgililerden aramak gibi bütün hak ve vecibeler, artık tamamen ciro edilen kimseye geçmiş demektir.
Yalnız, poliçeyi ciro eden ciranta, ilgisini büsbütün kesmiş sayılmaz. Muhatap poliçe bedelini ödeyinceye kadar bu ciranta kendinden öncekilerle ve keşideci ile be
raber poliçeden dolayı hamile karşı müştereken ve müteselsilen (Ortaklaşa ve sıra ile) sorumludur. Bununla beraber bir poliçe ne kadar çok ciro imzasını taşıyorsa o kadar güç ve değer kazanmış olur. Çünki poliçenin muhatapça ödenmemesi halinde; son hamil kendisinden önceki imza sahiplerinden herhangi birine başvurarak poliçe bedelini tahâil edebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*