Temlik nedir?

TEMLİK

Temlik, birini bir mülke sahip kılma, mülk kazandırmadır. Alacağın temliki bir kimsenin sahip olduğu bir alacak hakkını kanunda yazılı kurallara uygıin olarak başka bir kimseye devretmesidir.

Alacağın temlikiyle alacaklı, borç ilişkisinden doğan alacağını devretmektedir. Bu devrin sonunda, borç ilişkisinin tarafları arasında bir değişiklik olmaz, borç ilişkisi yine eski alacaklıyla borçlu arasında devam eder. Çünkü alacağın temlikiyle alacaklı, borç ilişkisinden doğan alacağını devretmekte, yoksa o borç ilişkisinden doğan hak ve borçların tamamını devretmiş bulunmamaktadır.

Alacağın temliki rıza ile, kanun gereği veya mahkeme kararıyla olabilir. Anlaşma ile alacağın tamamı değilde sadece belirli bir kısmı temlik ediliyorsa “kısmî temlik” den, alacaklının iradesi dışında belirli şartların gerçekleşmesiyle alacağın üçüncü kişiye kendiliğinden geçmesi halinde “Kanuni Temlik” den söz edilir.

Rıza ile yapılan temlikin geçerlilik şartları şu şekilde sıralanabilir

Devrolunabilen bir alacağın var olması,

Taraflar arasında alacağın temlikine ilişkin bir sözleşmenin yapılması,

Tarafların fiil ehliyetinin bulunması,

Temlik eden kimsenin tasarruf yetkisine sahip olması.

Alacağın temlik edilmesiyle birlikte, alacağa bağlı olan fer’î haklarda alacağın temlik edildiği kimseye geçer.

Temlik nedir?

Temlik nedir?

Yorum Yaz

+ 80 = 86