TEMİNAT

 Bir hakkı güvence (emniyet) altında bu ludurmak demektir.

Geniş anlamıyla teminat, bir borç için alacaklıya verilen garantiyi veya karşılığı ifade eder. Diğer yandan borcun ödenmesinin veya bir taahhüdün yerine getirilmesinin, aksi halde hak sahibinin uğrayacağı zararın karşılanması için verilen garantilere “temi nat” denilir. Teminat şahsi (gayrimaddi) veya ayni (maddi) olabilir.

1) Şahsi teminat

Bu teminatta bir kimse borçlunun borcunu ödeyeceğini ve taahhüdünü yerine getireceğini temin eder yani ona kefil olur. ( Kefalet)

2) Ayni teminat

Bunda da borçlu veya üçüncü bir kişi, borçlunun borcunu ödeyeceğini, menkul ya da gayrimenkulle teminat altına alır buna da rehin denir, ( Rehin) ‘

Üstünde rehin hakkı kurulan şey bir menkulse yani taşınır mal veya bir kıymetse bu teminata “Menkul rehni”, gayrimenkulse yani bina, arsa, arazi, fabrika, tesisat gibi taşınmaz mallardan ise, bu teminata da “gayrimenkul rehni” denilir.

Gayrimenkul rehni; ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi olmak üzere üç şekilde kurulabilir, ( İpotek)

Geniş anlamda teminat kavramının içine; garanti sözleşmeleri ve garanti sözleşmesinin bir türü sayılan Banka Teminat Mektupları da girer.

TEMİNAT AKÇESİ

Bir akdin gerçekleşmesi için, taraflardan birinin diğerine teminat niteliğinde vermekle yükümlü olduğu para’dır. Pey akçesi terimi de eş anlamda kullanılır. Teminat akçesi resmi alım ve satımlarda ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun kapsamına giren işler için yapılan anlaşmalarda şart olduğu gibi özel ve ticari işlemlerde de çoğunlukla uygulanır.

Uygulamada teminat, ipotek ve menkul kıymetler rehni gibi maddi, kefalet gibi manevi veya şahsi nitelikte olabilirse de en çok rastlanan şekli banka mektubudur, ( Kefalet ve Teminat Mektubu)

Teminat akçesi bir alım satımın veya’ taahhüdün yerine getirilmesi için eksiltmek, artırmak ve pazarlığa katılmak üzere verilirse buna muvakkat (geçici) teminat denilir. İhale sonunda iş; üzerinde kalmayanlara ait ge

çici teminatlar, ihalenin arkasından ilgililere geri verilir. İş, üzerinde kalanın sözleşme yaparak taahhüdü yerine getirilinceye kadar kalmak üzere vereceği teminata da kat’i (kesin) teminat adı verilir.
PMUM Teminat Mekanizması Yeniden Yapılandırıldı Finansq

TEMİNAT

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 6 =