TEMİNAT MEKTUBU

(Kefalet ve Teminat Mektupları)

TEMİNAT MEKTUPLARI LİMİTİ

1) Bankalar için limit

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu; Bankaların resmi daire ve kuruluşlarına verebilecekleri teminat mektuplarını sınırlamıştır. Bu duruma göre bankalar ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri tutarının % 50 sinden fazla resmi teminat mektubu veremez. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla % 75 e çıkarılabilir ki buna “Banka Teminat Mektubu Limiti” denir.

Örneğin ödenmiş 50 milyon sermayesi ve 250 milyon yedek akçesi bulunan bir bankanın, sözü edilen 2490 sayılı kanunun kapsamına giren resmi daire ve kuruluşlara hitaben verbeileceği teminat mektubu limiti 150 milyonu geçemez.

Bir çok şubeleri olan bankalar bu limitlerini şubeleri arasında bölüştürür. Verilen mektupların limit içinde olduğunu belirtmek için yürürlüktekilerin en son ulaştığı [baliğ olduğu) miktar yazılır ve yetkililerce imza edilir.

Aynı konulu iş için verilen bir çok geçici teminat mektuplarında limit ayrı ayrı gösterilmez. Çünkü bunlardan bir tanesi yürürlükte kalabileceği için ayrı ayrı, yürürlükte teminat mektubuna eklenmesi gereksiz yere resmi limitin kabarmasına neden olur.

Yabancı bankaların kontr garantileriyle verilen mektuplar limite dahil edilmez.

2) Şahıslar için limit

Teminat mektupları aslında bir kredi konusudur. Bu bakımdan Bankalar Kanunu diğer kredi işlerinde olduğu gibi Banka Teminat Mektupları için de bazı prensipler ve sınırlamalar koymuş bulunmaktadır. Sözü geçen Kanunun 38 nci maddesi hükmüne göre;

Bir bankanın, gerçek veya tüzel bir kişiye verebileceği teminat mektuplarının en yük sek limiti, ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayesiyle yedek akçeleri toplamının % 10 unu geçemez (Bank. K. mad. 38/1).

Yine aynı maddenin 38/2 ci fıkrasına göre;

Sanayi, madenler, enerji, nafia hizmetleri, nakliyat ve ihrgcat işlerinde kullanılmak üzere açılan ve bu işlerde kullanıldığı belgelenen kredilerde bu limit % 25 e çıkarılabilir. Ancak;

Karşılığı nakit veya devlet tahvilleri olan teminat mektupları,

Yabancı bankaların (Maliye Bakanlığınca kabul edilen) kontr garantisiyle verilen teminat mektupları,

Bankaların en az % 25 sermayesine sahip bulundukları iştiraklerine (sanayi, maden, enerji, nafia hizmetleri, nakliyat ve ihraç işlerini yapmaları halinde) verilen teminat mektupları,

bu kayıtlara bağlı değildir. Şu halde;

Birinci paragrafta gösterilen teminatların % 100 ü miktarınca teminat mektubu verilebilir.

İkinci paragrafta verilecek mektupların yabancı banka ve benzerlerinin ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25 ini ve aynı zamanda Türkiye’deki yabancı bankanın da ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamını geçmemesi şarttır.

Üçüncüde ise; verilecek teminat mektupları için miktar bakımından hiçbir sınırlama yapılmamıştır. Yalnız açılacak kredi bir takım kayıt ve şartlara bağlanmıştır.

(Bakanlar Kurulunca tespit edilen kayıt ve şartlar 25.5.1959 tarih ve 10213 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

TEMİNAT MEKTUPLARI KONTRGARANTİSİ (TAAHHÜTNAMESİ)

A MAHİYETİ

Adına, teminat mektubu verilen müşterilerden bankanın aldığı bir taahhütnamedir ki buna “kontr garanti” de denilir.

Kontr garanti, müşterinin alacağı mektuplara karşı bankaya olan taahhütlerini gösterir ve banka lehine şu hususları içine alır. Yani bu kontr garantiye i

Açılan teminat mektubu kredisinin limiti, bu limitin bankaca indirme ve kesme yetkisi olduğu,

Müşteri kendi taahhüdünden başka gerektiğinde kefalet veya maddi teminat verebileceği, Taahhütnamenin süresiz olduğu, bankanın dilediği anda taahhütlü bir ihbarla taahhütnameyi bozmak yetkisi bulunduğu,

Teminat mektuplarının gerektiğinde başka bir banka aracılığı ile de verilebileceği,

Banka teminat mektuplarından asgari hadler tarifesi içinde komisyon alınacağı,

Teminat mektubu bedelinin muhataba tazmin edilmesi halinde, ödenen paranın ilk ihbar üzerine derhal bankaya yatırılacağı ve gecikme olursa faiz ödeneceği,

Adli mercilere ve icraya başvurmak zorunluluğu olursa, avukatlık ücreti, cezaevleri harcı ve diğer masrafların ödeneceği,

Anlaşmazlıkların çözümlenmesine hangi yer mahkemelerinin yetkili olduğu yazılır ve ayrıca,

Amir ile kefil veya kefillerin kanuni ikametgâhları belirlenir.

B KONTR GARANTİ ÇEŞİTLERİ

Bankalarda kontr garânti adı verilen taahhütnameler basılıdır başlıca 4 şekli vardır

1. Geçici Teminat Mektupları kontr ga rantisi,

2. Kesin Teminat Mektupları kontr garan tisi,

3. Serbest konusu Teminat Mektupları kontr garantisi,

4. Umumi kontr garanti.

Herhangi bir taahhüde girmek için verilecek mektuplarda geçici teminat mektubu kontr garantisi, girişilmiş bir taahhüt için verilecek mektuplarda kesin teminat mektubu kontr garantisi, bunların dışında kalan konular için verilecek mektuplarda ise serbest konulu teminat mektupları kontr garantisi düzenlenir.

Umumi kontr garantilere gelince; bunlar belli bir limit içinde teminat mektupları kredilerini bölük bölük kullanacak olan müşterilerin bir defalık imzalayacakları kontr ga rantilerdir. Sık sık teminat mektubu almak veya verdirmek ihtiyacında olan müşteriler,

her seferinde bir teklif yapıp bir kontr garan tiyi imzalamaktansa banka İle anlaşacakları en çok bir miktar üzerinden umumi kontr ga ranti imzalayarak, bu taahhüt altında verecekleri yazılı emirlerle kendi lehlerine veya

3 cü kişiler lehine teminat mektubu alabilirler.

Burada dikkat edilecek husus; Her seferinde bir talimat mektubu alınması ve saptanan limitin aşılmamasıdır.

Talimat mektubu örneği aşağıdadır

…… BANKASI A.Ş.

Müdürlüğüne

UMUMİ KONTR GARANTİYE İSTİNADEN ALINACAK KEFALET MEKTUBU İÇİN MÜŞTERİ TALİMAT MEKTUBU

Dökümü aşağıda gösterilen teminat mektubunun sizdeki…………………… tarih

ve …………….numaralı Teminat Mektup

ları Kontrgarantimizde/Kontrgarantilerimizde yazılı şartlar içinde hazırlanarak verilmesini rica ederim/ederiz.

Âmirin Pul

Adı ve

Adresi İmza

Muhatabın

Adı

Adresi

Lehdarın Adı Adresi Taahhüt edilen iş Teminat mektubu tutarı Gösterilen teminatın nev’i ve miktarı

Şartname veya anlaşmaya göre işin bitim tarihi

Komisyon nispeti

Teminat mektubunu teslim aldım/aldık.

İmza

Alman bu emirlere göre mektup verilir.

Vereceğiniz teminat mektuplarının muhatapları tarafından yapılacak ilk talep üzerine, durumu bana/bize ihbara zorunlu olmaksızın, bu kefaletiniz dolayısiyle istenen parayı, ad ve hesabıma/hesabımıza derhal, kanun yollarına başvurmağa yer bırakmaksızın ve teminat mektubun da yazılı olabilecek şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine, teminat mektubu tutarının niçin ve hangi nedenle ve hangi borç için istenildiği hususlarına ve teminat mektubu lehdarlan ile muhatapları arasındaki sözleşmenin feshedilip edilmediğine, taahhüdün yerine getirilmem esindeki mücbir sebep iddialarına ve vadenin gelip gelmediğine bakılmaksızın, ödemeğe yetkili olduğunuzu beyan ederim/ederiz. Bu husustaki bütün hukuki itirazlarımdan/itirazlarımızdan şimdiden vazgeçer va Bankanızı bütün sonuçlan ile ibra eder, 4 üncü maddede gösterilen hesap ve teminatım/teminatımız paraya çevrilip ödediğiniz tutan tamamen karşılamağa yetmediği takdirde durumun Banka nızca tarafıma/tarafımıza bildirildiği anda farkını derhal ve nakden ödeyeceğimi/ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Sözü geçen tutan ödemekte geciktiğim/geciktiğimiz takdirde, bildiri tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günler için kanunî gecikme faizine ilâveten yapacağınız bütün masrafları da ödemeği, aksi takdirde bu masraflar hakkında da gecikme faizi ödemeğe zorunlu bulunduğumu/bulunduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Tarafımdan verilecek talimat veya alınacak tedbirler yüzünden teminat mektubunun Banka nızca vaktinde ödenmemesinden doğacak bütün sonuçlardan dolayı Bankanıza karşı sorumlu ve borçlu olduğumu/olduğumuzu beyan ederim/ederiz.

6 Vereceğiniz teminat mektuplannda Borçlar Kanununun 502 nci maddesi ile tanınan haklardan alacaklıya karşı feragate yetkili olduğunuzu ve bu yüzden Bankanıza karşı hiçbir itiraz ve iddiada bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

7 Bankanızın bir süreyle kayıtlı olarak vereceği teminat mektuplarını, tesbit edilecek süre bitiminde Bankanıza geri vereceğimi/vereceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Bankanız tarafından verilecek olan teminat mektuplan, bir süre ile kayıtlı olsun veya olmasın, bu mektuplardan dilediğinizin kayıtsız ve şartsız olarak Bankanıza geri verilmesini her an benden/bizden istemeğe haklı bulunduğunuz gibi, yazılı talebiniz üzerine bunların Bankanıza iadesini ve zimmetinizin kesin şekilde ibrasını sağlayamadığım/sağ Layamadığımız takdirde başkaca herhangi bir istek ve ihtara gerek olmadan bu mektuplann tutarını verildikleri tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ve gecikme zammı ile birlikte derhal Bankanıza nakden yatırmağı ve Bankanızdaki hesap ve teminatım/teminatımız mektup tutarlarını ve söz konusu mektuplann verildikleri tarih

ten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile gecikme zammını tamamen karşılamağa yetmediği takdirde Bank a nızca kabul edilebilecek ve borcumu/ borcumuzu tamamen karşılayabilecek menkul veya gayrimenkul mallan veyahut hisse senedi ve tahvilleri rehin ederek Bankanıza teslim etmeği kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Aksi takdirde, bu hususta yazılı isteminiz tarihinden itibaren mü temerrit sayılacağımı/sayılacağımızı ve o tarihten itibaren gerçekleşecek masraflara da, istenilen tutarla birlikte kanunî gecikme faizi ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Bankanız yukanda sözü geçen temniattan dilediğini seçmek hususunda tamamen serbesettir. Şu kadar ki, bu teminatın gösterilmesine rağmen dahi Bankanıza karşı olan her türlü taahhüt ve sorumluluğumun/sorumluluğumuzun hiçbir şekilde kalkmıyacağını beyan ederim/ederiz. Teminat mek tuplannın iptal edilerek Bankanıza geri verilmesine veya kefaletten ibra edildiğinizin muhatabı tarafından yazı ile açıkça Bankanıza bildirilmesine kadar, Bankanıza karşı işbu teminat mektuplarından dolayı her türlü taahhüt ve sorumluluğumun/sorumluluğumuzun devam edeceğini ve bu borçların zimmetimde/zimmetimizde kalacağını kabul ve beyan ederim/ederiz.

8 Nezdinizdeki…………………..No. lu

hesabımdaki/hesaplanmı zdaki alacaklarım/alacaklarımız ile şubenizde bu maksatla adıma/adımıza açılacak bloke hesaba/hesaplara yatıracağım/yatıracağımız paraların yekûnunun ………………..

liralık kısmının, talebim/talebimiz üzerine banka nızca verilecek teminat mektuplarının karşılığını (teminatını) teşkil edeceğini, işbu meblağı bankanıza rehnettiğimi/rehnettiğimizi, iade edilen teminat mektuplan nedeniyle riskim/riskimiz (borcum/ borcumuz) azalmış olsa bile, mezkûr meblâğlar, ileride bankanız tarafından lehime/lehimize veya talimatımla/talimatımızla üçüncü şahıslar lehine verilecek diğer teminat mektubu veya mektuplarından doğabilecek alacaklarınız için de, işaret olunan limit dahilinde ve işbu mukavelenin şartlan içinde, bankanız lehine merhun olmakta devam edeceğini, bu durumun, o zamana kadar doğmuş banka hukuku saklı kalmak kaydiyle tarafımdan/tarafımızdan yazılı olarak feshin ihbarına kadar süreceğini, tarafımdan/tarafımızdan yukarıda numarası/numaralan yazılı hesaplarımdaki/ hesaplarımızdaki rehinli mevduatıma/mevduatımıza evvelce yatırılmış veya ileride yatırılacak olan paraların da rehin kapsamına dahil olacağını, talimatımla/talimatımızla verilen teminat mektuplarının tutan kadar, sözkonusu hesaplarımdaki/hesaplarımızdaki meblağın bankanızda bu maksatla bloke kalacağım ve teminat mektupları borçlarına karşılık Bankanızın dilediği tutarlan bu hesaplarımdan mahsup etme ve hesaplanın arasmda aktarma yapma yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

9 Verilen her teminat mektubu için, o teminat mektubunun iptali veya Bankanızın o kefaletten dolayı ibrasına kadar üç aylık devre için yetkili merciler tarafından tesbit olunan veya sonradan değiştirilecek olan hadlerin en yükseğini geçmemek şartıyla Bankanız tarafından tesbit ve tarafımdan/tarafımızdan kabul edilerek istek mektubuna yazılacak olan oran üzerinden komisyon ve bu komisyonun gider vergisini, diğer resim ve masrafları ödemeği kabul v,e taahhüt ederim/ederiz. Üç aylık devre için peşin olarak alınacak komisyonların ve bunlara ait gider vergilerinin …….aylığı her……… aylık devre ba

şında tarafımdan/tarafımızdan peşinen ve nakden ödenecek veya hesabıma/hesabımıza peşin olarak borç kaydedilecektir.

Her komisyon devresinin başı tam devre sayılır.

Her devrenin başında gerçekleştirilip hesabıma/hesabımıza kaydedilen veya nakden tahsil edilen komisyon ve gider vergisini, teminat mektubunuzun, bu devrenin bitmesinden önce iptal edilmesi veya geri verilmesi halinde dahi hiç bir şekilde istemeğe hakkım/hakkımız olamayacaktır.

Geçici teminat mektuplarına ait komisyon oranlarının aylık olacağım ve mektubun söz konusu süre içerisinde geri verilmemesi halinde sonraki üçer aylık devreler için tarifenin en yüksek haddini geçmemek üzere oram Bankanızca tesbit olunacak, kesin teminat mektuplan tarifesinin uygulanacağım kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

10 İşbu kontrgarantinin verilmesinden ve bu kontrgarantiden doğacak haklarınızı korumak için tarafımdan/tarafımızdan aynî veya şahsî teminat gösterilmesinden doğacak bütün masraf, vergi, resim ve harçların tarafıma/tarafımıza ait olacağım beyan ve kabul ederim/ederiz,

11 Gerek işbu kontrgarantiden, gerekse her na nitelikte olursa olsun diğer bütün hesaplar, senetler ve taahhütlerden dolayı borçlu bulunduğum/bulunduğumuz tutarları, Bankanız aleyhime/ aleyhimize dava açmak veya İcra İflas Kanunu hükümleri gereğince icra takibine geçmek suretiyle tahsil etmek zorunda kaldığı takdirde, bu konuda takdiri Bankanıza ait olmak üzere yapılacak her türlü masrafların ödenmesinden başka tarifenin en yüksek haddine göre avukatlık ücretini ve aynca % 2 cezaevleri haremi ödemeği taahhüt eder, bu husustaki itiraz hakkımdan/hakkımız dan şimdiden vazgeçtiğimi/vaçgeçtiğimizi beyan ederim/ ederiz.

12 3 ve 7 nci madde hükümleri de içinde olmak üzere işbu kontrgarantiden doğmuş ve doğacak bütün borçların yerine yetirilmesi hususunda aşağıda imzası bulunan bizlerin birbirimizin borcuna birinci maddede yazılı kredi tutarına kadar müteselsil en borçlu ve kefil olduğumuzu beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

13 Bankanız garanti edilen hususların vade içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemek sizin; vadeli teminat mektuplan muhataplarının

gerek vade içinde, gerekse vadeden sonra diledikleri her zaman yapacaklan yazılı istek üzerine derhal teminat mektubu tutarını, kendilerine Ödemeğe yetkilidir.

14 Muhatabın defterleri, diğer kayıtlan veya sözleşmelerinde yazılı olacak tutar üzerinden ödeme yapabileceğinizi kabul ve beyan ederim/ ederiz.

15 Teminat mektubunu, lehdarla muhatap arasındaki sözleşme hükümleri ve uygulamasıyla bağlı olmaksızın ve bunlan bilmek zorunluğunuz bulunmaksızın ilk istekte ödemeğe yetkili olduğunuzu beyan ve kabul ederim/ederiz.

Muhatap tarafından ödünç alana uygun görülecek şartlarla temdit ve tecil tanınmasına ve lehdarla muhatap arasındaki ikraz sözleşmesinin herhangi bir hükmünün uygulamasının geri bırakılmasına ve gerek bu hususlarda izin vermeğe, gerekse ödünç alanın itiraz, def’i ve mücbir sebep iddialanna bakmaksızın ödeme yapmağa yetkili bulunduğunuzu kabul ederim/ederiz.

16 Taahhütlerimin/taahhütlerimizin tamamen yerine getirilmesi için aşağıdaki adresimi/ adresimizi ikametgâh edindiğimi/edindiğimizi ve ilerde bu ikametgâhımı/ikametgâhımızı değiştirdiğim/değiştirdiğimiz takdirde bile bu yerin bana/ bize karşı yapılacak olan bütün tebliğler ve takipler için kanunî ikamtegâhım/ikametgâhımız olarak geçerli kalacağım beyan ederim/ederiz.

17 işbu kontrgarantiden doğabilecek bütün

anlaşmazlıklarda ………………. mahkeme ve icra

dairelerinin yetkisini kabul ettiğimi/ettiğimizi beyan ederim/ederiz.

Âmir

Adı ve Soyadı ………

Adresi . …………………………..

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefiller

Adı ve Soyadı ………………………………

Adresi . ……

Adı ve Soyadı ………………………….İH

Adresi ……. ………………….

Not

Başlıktaki boş yere şube ismi,

1 inci maddedeki ilk boşluğa kontrgaranti tutan, 2 nci boşluğa kontrgaranti âmirinin ismi,

8 inci maddedeki ilk boşluğa rehinli hesap numaralan, 2 nci boşluğa rehin miktarı,

9 uncu maddedeki boşluğa bir yılı geçmemek kaydiyle komisyonu peşin alınacak devre (10524 Tamim),

17 nci maddedeki boşluğa yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yeri’ yakılacaktır.
Teminat Mektubu Karşılığı Komisyon Alınabilir Mi? | Sorularla … Finansq

TEMİNAT MEKTUBU

TEMİNAT MEKTUPLARI Fevzi DÖNMEZ Bolu Obm. İmi Şube Müdürü.\u0026quot; sunumu Finansq

TEMİNAT MEKTUBU

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


32 − = 31