Temerrüt ne demektir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi borsa üyeleri, yaptıkları alım satım işlemlerinin karşılığını (para ya da mal) 2 iş günü sonra Takasbank’a teslim etmek zorundadırlar. İşte hisse senetlerinin veya bunun bedelinin yani paranın sözkonusu süre içinde ödenmemesi durumuna “temerrüt”, yani geçikme denir. Temerrüde düşen, yani para ya da hisseyi zamanında Takasbank’a teslim etmeyen borsa üyesine doğal olarak bir yaptırım uygulanır. Bu yaptırım da temerrüt fazidir.
Temerrüde düşülen tarihten itibaren taahhüdün yerine getirildiği tarihe kadar ve tesliminde temerrüde düşülen menkul kıymetlerin işlem günündeki ağırlıklı ortalama fiyatlarından hesaplanan toplam borsa değerleri veya nakit borcu esas alınarak TCMB’nin kendi işlemlerinde uyğulanmak üzere ilan ettiği en yüksek faiz oranının, her piyasa için Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenerek SPK tarafından onaylanan katına tekabül eden faiz oranından hesaplanan faiz tutarı tahsil edilir. Temerrüde düşen üyeye temerrüt halini sona erdirmesi için Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir süre verilir. Bu sürenin bitimini takip eden ilk seansta, işlem konusu menkul kıymetler, kendisine teslimat yapılmayan üyeye alıcı veya satıcı olmasına göre eksper marifetiyle aldırılır veya sattırılır. Bu suretle yapılan alım veya satımın sonuçları, yerine getirilmeyen alım veya satıma göre daha olumlu ise, herhangi bir işlem yapılmaz. Yani işlem yapılmışsa, yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye, aradaki farkı Takasbanka ödemek zorundadır, blem konusü menkul kıymetleri satın almak veya satmak mümkün olmamışsa ve/vaya anapara, değer farkları ve temerrüt faizi gibi üyenin yükümlülüğünün gerektirdiği ödemeler yapılmamışsa ödenmesi gereken para, üyenin borsaya yatırmış olduğu teminattan borsaca res’en karşılanır. Temerrüde düşen üyenin savunması, 3 işgü nünden az olmamak üzere, Borsa Başkanlığı’nca alınır. Bu süre içinde kabul edilebilir bir özürü olmaksızın yazılı savunmasını vermeyen üye, savunmasından vazgeçmiş sayılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*