Tahvillerin taşıması gereken şekli şartlar nelerdir?

Anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan tahvillerin şu unsurları içermesi gerekir:
1 Şirketin ünvanı, konusu, merkezi ve süresi, ticaret sicil numarası,
2 Esas ve ödenmiş sermaye, kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerde, kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermaye, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı, ortak sayısı,
3 Onaylanmış olduğu bilançoya göre şirketin durumu
4 Tahvillerin nominal değerleri, tertibi, vade, faiz oranı, tahvillerin anapara ve faizlerinin vadelerinde ödenmesi taahhüt eden kişi ya da kurum, itfa planı, anapara ve faizlerin ödenme yeri.
5 Tahvilin çıkarılmasına ilişkin genel kurul kararın tescil ve ilan tarihi veya Sermaye Piyasası Kanununun I3.maddesinin
3.ncü fıkrası uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının tarih ve sayısı.
Tahvilin arka kısmındaki izahname metnine ise
Ortaklığın Yönetm Kurulu üyelerinin adı soyadı, görevi, mesleği, son 5 yılda ortaklıkta üstlendiği görevler ve sermaye payları,
Ortaklığın denetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve meslekleri.
Şirket, ihraç etmiş olduğu tahviller nedeniyle bu tahvillerin vadese süresince Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimindedir. Tasarruf sahipleri, istedikleri takdirde faiz ödeme tarihlerinde şirkete ilişkin faaliyet raporu, denetim raporu (bağımsız iç) ve mali
tabloları şirket merkezinde inceleyebilir. Ayrıca yıllık mali tablolar, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içerisinde şirket tarafından günlük gazetelerde ilan edilir.
Tahvil sahiplerinin haklarına ilişkin düznlemeler, T.T.K.’nın 429 433.üncü maddelerinde yer almaktadır.
2004 sayılı İcra ve İflas kanununun 206.ncı maddesine göre şirketin iflası halinde tahvil alacakları, alacaklar arasına
6.cı sırada, diğer alacaklar içinde yer almaktadır.
Yine aynı Yasanın 100.ncü maddesine göre ise, şirket alacaklarının alacaklar için hacze başvurmaları halinde sıralama başvuru tarihine göre yapılmaktadır.
Tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/9 maddesi uyarınca vergilendirilmektedir.
6 Şirketi temsile yetkili en az iki imza.
Yukarıdaki hususlar tahvil ihracından önce bir izahname halinde hazırlanır. İzahname ticaret mahkemesine onaylatıldıktan onra ticaret sicil’ine tescil ettirilir ve aynen tahvil metnine (tahvilin arka yüzüne) geçirilir. Şirketin ünvanı merkezi, esas sermayesi, sicil numarası, yetkili imzalar ve tahvilin onminal değeri, faiz oranı aynen tahvilin ön yüzüne de yazılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*