Tahviller

TAHVİLLER

1) Tarifi

Anonim şirketlerini Devlet ve kamu kuruluşları da dahil) ödünç para bulmak için nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine “tahvil” denir. Tahvil karşılığı “obligasyon” sözcüğü Türkçemize yerleşmiştir.

2) Tahvil çıkarma

Tahvillerin hisse senetleri gibi kanuni şekillere uygun olarak T.K. mad. 425 ve 427 deki kayıtları taşıması gerekir. Bunlar; şirketin unvanı, konusu, merkezi ve müddeti, sermayesi, ana sözleşmesi, mali durumu, çıkarılacak tahvillerin tutarı, faizi, genel kurul kararı gibi hususlardır. Bu bilgileri taşıyan izah namenin en az 15 gün önce yayınlanması ve ilân edilmesi gereklidir.

Tahviller de hisse seneteri gibi iki kısımdan oluşur Tahvilin aslı “ana para” ve kuponlar. Kuponlar genellikle yıllık olur. Ödenecek belirli faiz tutarım gösteren bu kuponlara “faiz kuponu” denir.

Tahviller muhtelif kupürler halinde çıkarılabilir. 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100.000 gibi.

Tahvillerin hukuki mahiyeti

Tahvilerin iki belirgin niteliği vardır. Bunlardan birincisi kıymetlerinin eşit olması, İkincisi de taşıdığı kayıtların tekdüzen (yeknesak) bulunmasıdır. Bu iki kayıt dışında tahvillerin herhangi bir borç senedinden farkı yoktur.

Tahvil, kıymetli evraktan sayılır. Hukuki bakımdan bir bono gibidir. Anonim şirket, ödünç para vermeyi kabul eden şahsa yani tahvil satın alan kişiye hakkını ve alacağını belgeleyen ve adına da tahvil denilen senet karşılığında, senette yazılı tutarı ve faizleri zamanında (vadelerinde) ödemeyi taahhüt etmektedir.

Devlet, Belediye ve diğer k&mu işletme ve kuruluşları tarafından çıkarılacak tahviller özel kanunlara dayanır. Bu kanunlar yetki veren kanunlardır.

Anonim şirketler, statülerinde bu hususta bir kayıt bulunmasa da genel kurullarından alacakları karar ile tahvil çıkarabilirler. Ancak çıkarılacak tahvil ödenmiş sermaye miktarını aşamaz (T.K. mad. 422).

Tahvillerin çeşitleri

Tahviller, hamiline ve nama yazılı olabilir. Hamiline tahviller daha yaygındır. Çünkü, tahvilin para gibi’ elden ele geçmesi kolaydır. Nama yazılı tahviller için hisse senetlerinde olduğu gibi şirket, tahvil kayıt defteri tutmağa mecburdur (T.K. mad. 428).

Tahviller ayrıca normal, primli ve ikra miyeli olarak da kısımlara ayrılır.

Tahvillerin değerleri

Hisse senetlerinde olduğu gibi tahvillerin üç türlü değeri vardır;

Nominal değer Tahvilin üzerinde yazılı olan değerdir. Bu değer sabit olup hiç bir zaman değişmez.

İhraç değeri Tahvillere iştirak veya satış taahhüdü olmadığı zaman şirketçe tesbit edilen değerdir. Tahvillerin ihraç değerleri, nominal değerlerinin altında veya üstünde olabilir. Ama hisse senetlerinin ihraç değerleri nominal (İtibari) değerlerinden aşağı olamaz, üstünde olabilir (T.K. mad. 286).

Piyasa değeri Tahvillerin piyasada alınıp satılma değerleridir. Bu değerler nominal değerlerin altında veya üstünde olabilir.

Tahvil Nedir, Yatırımı Nasıl Yapılır? | Borsa Nasıl Oynanır

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


31 + = 38