TAHSİL SENETLERİNİN MUHASEBESİ

TAHSİL SENETLERİNİN TAHSİLİ

Senetler servisi, her sabah portföydeki senetlerden vadesi gelmiş ve ibraz vadeli senetleri bir bordroya alır. Gerektiğinde imza karşılığında vezne servisine teslim eder. Bu senetlerden tahsil edilenlerin akşam üzeri dekontları hazırlanır.

Mudie hitaben yazılan dekontta; alman komisyon, masraf ve gider vergisi senet tutarından düşülerek safisi (kalanı) nin, emrine hazır tutulduğu bildirilir. Mudiin bankada bir hesabı varsa oraya, yoksa muhtelif alacaklılarda adına açılacak geçici bir hesaba alacak verilir, ya da bu konuda mudiin yazılı bir talimatı varsa ona göre hareket edilir.

Tahsil edilen senedin arkası veznece “bedeli alınmıştır.” damgasıyla akite edilerek yetkililerin imzasından sonra senet, borçlusuna verilir. Tahsil edilemeyen senetler ya ertesi güne bırakılır ya da mudiin talimatına uyularak protestoya gönderilir.

TAHSİL SENETLERİNİN MUHASEBESİ

Tahsil senetleri nazım hesaplarda gösterilir. Çünkü henüz vadesi gelmeden paraya çevrilemiyecek bir senet bedelinin, mudiin hesabına alacak geçirmek olanağı yoktur. Tahsil edilip edilemeyeceği belli olmayan bu gibi senet bedelleri, tahsil etmek üzere alan bankanın cüzdan hesabına borç, senedi tahsile veren mudi hesabına alacak yazarak senedin kaydı yapılmış olur.

1) Tahsile alınmasında

Tahsile verilen senedin borçlusu, bankanın bulunduğu yerde ise o senet nominal değeri üzerinden;

Nazım hesaplar Tahsil senetleri cüzdanına

Nazım hesaplar Tahsil senetleri mudileri hesabına alacak kaydolunur.

Eğer senedin borçlusu şehir dışında bulunuyorsa o senedin tahsil için borçlunun bulunduğu yerdeki şube ve muhabire gönderileceği tabiidir. Bu takdirde senet muhabir cüzdanına aktarılır yani;

Nazım hesaplar Tahsil senetleri muhabir cüzdanına borç,

Nazım hesaplar Tahsil senetleri cüzdanı hesabına alacak verilir.

2) Tahsil edilmesinde

Tahsile alınan senetlerin yerinde kasadan veya hesapça tahsil olunması halinde; Kasa veya müşteri cari hesabına borç

Nazım hesaplar Tahsil senetleri cüzdanı hesabma alacak,

Tahsil senetlerinin şubeler aracılığıyla tahsilinde;

Şubeler ……………Şubesi hesabma borç

Nazım hesaplar Tahsil senetleri muhabir cüzdanına alacak,

Tahsil senetlerinin muhabirler aracılığıyla tahsilinde ise;

Dahildeki Bankalar …………. Bankası hesabiyle

Kâr ve Zarar hesabı Tahsil senetleri komisyonu hesabına borç,

Nazım hesaplar Tahsil senetleri Muhabir cüzdanı hesabma alacak, kayıt olunur.

Tahsil olunan senet tutarının ödenmesi

Gerek yerinde ve gerekse şube veya muhabir tarafından tahsil olunan senetlerin aynı gün dekontları yapılarak mudilerine bildirilmesi lâzımdır.

Bu dekontlarda tahsil komisyonu ve diğer masraflar düşüldükten sonra senet safisinin talimat üzere hesaba geçirildiği açıklanır. Bu takdirde yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olacaktır Senedin tutarı üzerinden;

Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri mudi hesabına borç,

Cari hesap Müşteri hesabı veya muhtelif alacaklılar Muvakkat alacaklılar Hesabma alacak

Kâr ve Zarar hesabı Tahsil senedi ko misyonuna alacak,

Muhtelif alacaklılar Gider vergisi hesabına alacak, verilir.

Müşteri isterse muvakkat hesaba veya cari hesabına geçirilen senet safisinin havale yapılması veya bir keşide çeki verilmesi mümkündür. Müşterinin isteğine uymak gerekir.

Tahsil senedinin ödenmeden İadesinde

Tahsil senetleri protesto edildiği veya hiç ödenmediği takdirde mudiine geri verilir. Böyle olunca da senedi alırken yapılan giriş (antre) işleminin tamamen aksi bir madde ile çıkışı (sortisi) yapılır. Yani;

Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri Mudileri hesabma borç,

Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri Cüzdan hesabma alacak, yazılır. Keza senet ödenmediğinden şube veya muhabir tarafından iade ediliyorsa;

Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri Mudileri hesabırra borç,

Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri Muhabir Cüzdanı hesabına alacak, vermek gerekir.

Senedin mudiine iadesi, protesto nedeniyle olmuşsa yapılan protesto masrafı;

Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplar Pro testo Masrafları hesabı borcuyla ödenir ve sonradan mudiin muvakkat ve varsa cari hesabına aktarılır.

Senedin iadesi dolayısıyla mudiden tahsil olunan iade komisyonu ve gider vergisi ilgili hesaplara şu şekilde kaydedilir

Kasa veya Müşteri cari hesabma borç, Kâr ve Zarar hesabı Tahsil Senedi ko misyonu Muhtelif Alacaklılar Gider Vergisi hesaplarına alacak verilir.

Genel Muhasebe Notları

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 3 =