TAHAKKUK ve TAHSİL

İthalatçılar daha çok kendi memleketlerinde bulunmayan malları dıştan getirmeye çalışırlar. Bu bakımdan uğraştıkları konulara göre ithalatçıları ayırmak her memleketin özelliğine göre değişir.

İhracatçılar da ürettikleri ve imal ettikleri ya da satın aldıkları malları yabancı memleketlere göndermek ve satmak işiyle uğraşan kişilerdir. İhracatçı tacirin çalışmaları her memleketin ticari ve ekonomik yapısına uygun olur ve buna göre değişir. Örneğin; bizde ihraç maddeleri daha çok tarım ve hayvan ürünleri sözkonusu olduğundan ihracatçıların çalışmaları da bu alanda toplanmıştır.

2) Tacirin hak ve sorumlulukları

Bir tacirin, ticari faaliyet dolayısıyla bir takım haklara sahip olduğu kadar yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri de vardır. Genel olarak tacir;

Ticarette serbestçe her haktan yarar lanır.

Ticari işlerden doğan anlaşmazlıkları ticaret mahkemelerinde ya da ticari işlere bakan asliye hukukta, sulh hukukta süratle sonuçlandırmak olanağından yararlanır (T.K. mad. 5).

Tuttuğu defterler mahkemelerde kendisi için tam bir kanıtlama belgesi olarak kabul edilir.

Kendi kusuru olmadan iflas etmesi halinde, yasaların belirlediği kolaylıklardan yararlanır.

Ticaret ve sanayi dallarında ticaret borsalarında seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Hükümetin, tüccarlarla ilgili olarak aldığı her türlü koruma tedbirlerinden yararlanmakla haklarını savunabilir.

Buna karşılık tacirin sorumluluklarını ve vecibelerini de şöylece sıralayabiliriz

Ticaret siciline kayıt olmak,

Ticaret odasına, ticaret borsasına yazılmak,

Defter tutmak ve yılda en az bir kez bilanço çıkarmak,

Defterleri ve yazışmalarını (muhaberatını) belli bir süre saklamak,

Fazla borçlanmamak ve yersiz çok harcamamak,

Tehlikeli işlere girişip kusurlu iflas etmemek,

Vermekle yükümlü olduğu vergileri zamanında ve tam olarak ödemek,

İmzaladığı senetleri, kabullendiği projeleri vadelerinde ödemek,

Borçlarına karşı bütün özel ve kişisel varlığı ile sorumlu olmak,

Hükümetin uygulamaya koyduğu bütün kanun, karar ve emirlere uymak, ona göre hareket etmek.

Görülüyor ki ticaret hayatının çalışan bir varlığı olarak bir tacirin, sırasında kullanacağı hakları yanında ticaretinin devamı süresince büyük önem vereceği ve dikkat edeceği vecibeleri, sorumlulukları da vardır. Bu temel ilkeleri tam anlamıyla gözönünde tutan ve bunlara önem veren kimse iyi bir tacir demektir.

Eden Haberleri – Uşak City Haber

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 66 = 72