ŞUBE VE MUHABİRLER HESABI

ŞUBE VE MUHABİRLER HESABI

Büyük ölçüde iş gören ticaret evi ve işletmelerin, memleketin çeşitli yerlerinde ve yabancı ülkelerde şube ve muhabirleri bulunabilir. Şube ve muhabirlerin sayısı az olursa bunlara ait hesaplar muvakkat ve mutavassıt grubu içinde yürütülebilir. Şube ve muhabirlerin sayısı çoğaldıkça hesaplar “Şubeler Hesabı” ve “Muhabirler Hesabı” olarak gruplandırılır.

Şube ve muhabirlerin merkezdeki hesapları, işin gereğine göre borçlu veya alacaklı durumda bulunurlar bu hesapların diğer şahıs hesaplarından farklı özellikleri yoktur.

Şube ve muhabirler de kendi muhasebelerinde karşılık olarak merkez hesabı tutarlar. Bu hesapların belirli dönemlerde (daha çok aylık) mutabakatının yapılması ve aradaki farkların kapatılması gerekir.

Bankaların muhabirleri arasında “Dahil deki Bankalar”, “Hariçteki Bankalar” veya “Ecnebi Muhabirler” de vardır.

1) Dahildeki bankalar hesabı (Nostro)

Bir banka şubesinin, Türkiye’deki bankalar nezdinde (TL.) veya yabancı para üzerinden açtırdığı mevduat hesaplarına ait karşılık kayıtlarının izlendiği bir hesaptır. Nostro, bizim hesabımız anlamına gelir

Diğer bir bankaya nakden veya hesaben yatırılan paralar bu hesabm borcuna, çekilen paralarda alacağına yazılır.

Nostro hesabı olan bankalarca gönderilecek (her ay sonu) hesap hülâsaları (ekstre leri) üzerinden mutabakata çalışılır, açık kayıtlar varsa tasfiyesine gidilir.

Ecnebi parası mevduata ait hesaplar varsa bunlar her ay sonunda evalüe edilerek (değerlendirilerek) bakiyeleri Türk Lirasına çevrilir.

Bir açıklama Nostro, Vostro ve Loro terimleri uluslararası bankacılık alanında kullanılan İtalyancadan alınmış kelimelerdir.

Nostro Bizim hesabımız,

Vostro Sizin hesabınız,

Loro Onların hesapları, anlamında kullanılır.

Muhabir nezdindeki hesaplarımız denilince “Nostro” hesabı anlaşılır. Buna karşılık muhabirin bizde açtırdığı hesabı “Loro’’ hesabıdır. Ancak muhabirlerle yapılacak yazışmalarda onların hesaplarına loro denmez, sizin hesabınız anlamına gelen “Vostro” terimi kullanılır.

2) Ecnebi muhabirler hesabı (Nostro)

Yurt dışındaki muhabir bankalar nezdinde açılmış hesapların izlenmesinde kullanılır. Her yabancı muhabir için ve yabancı para cinsine göre ayrı birer tali hesap açılır. Bu hesaplar dönem içinde sabit kur üzerinden hareket görürler.

Ay sonlarında her yabancı paranın resmi kur karşılığına göre evalüasyona tabi tutularak bakiyeleri verilecek farklarla Türk Lirasına çevrilir ve sonraki ayın ilk günü bu farklar tekrar ters bîr fişle iade olunur.

Bu hesaplarla ilgili olarak yabancı muhabirlerden gelecek olan hesap hülâsaları defter kayıtlarıyla karşılaştırılır ve mutabakat sağlandıktan sonra hazırlanacak mutabakat cetveli muhabire gönderilir.

Aktifte yer alan hesaplardan bir veya bir kaçının tahsiline herhangi bir nedenle imkân görülmez ise bu alacaklar “şüpheli alacaklar” hesabına aktarılır.

Şüpheli alacaklar hesabı, daima borçlu olarak açılan ve borçlu olarak yürüyen hesaplardandır. Bu hesabm alacağına tahsil edilen miktarlar geçirilir. Hesabm bakiyesi henüz zarar kaydedilmeyen, başka bir hesaba da aktarılmayan şüpheli alacakların tutarını gösterir. Bu hesabın normal durumda ve yanlışlıklar bir yana alacak bakiye vermemesi gerekir.

ATBANK Yabancı Para Muhabir Banka Hesapları

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 66 = 67