Şirket her zaman temettü verir mi?

Kar dağıtımı konusunu hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemiştir. Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde karın dağıtım konusunda bazı düzenlemeler getirmiştir. SPK ise halka açık şirketlerde kar dağıtımında ortaklar lehine bazı yeni hükümler getirmiştir. Ancak özellikle belirtmeliyiz ki, gerek TTK, gerekse SPK’ya göre kar dağıtımının gerçekleşebilmesi için önce bilançoda kar oluşması gerekir.Genel Kurul’da karar verilmesi halinde her iki halde de şirketler bilançoda kar gözükmese bile birikmiş ihtiyatlardan temettü dağıtabilirler. Ancak, bu konuda kanuni zorlama sözkonusu değildir.
Bilançoda, kar görülmesi halinde;
1) TK’ya tabi anonim şirketlerde genel kurul, kar dağıtıp dağıtmama konusunda istediği yönde karar alabilir.
2) SPK’ya tabi şirketlerde ise genel kurulun böyle bir yetkisi (serbestisi) yoktur. Eğer şirket kar etmişse, dağıtımın yapılması zorunluluğu vardır. Ancak, bilançoda eski yıllardan birikmiş zarar varsa, bu zarar kapatılmadığı sürece şirket kar dağıtımı yapmaya zorunlu değildir.
Bilançoda kar gözüküyor, genel kurul da kar dağıtımı kararı almışsa: (Türk Ticaret Kanunu’na tabi şirketlerde)
1) Kanuni yedek akçe kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülüklerin karşılıkları ayrılır.
2) Kalan miktardan adi hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde 5’i oranında kanuni birincMemettü ödenir.
3) Kalan miktardan kumcu, intifa hisse senetlerine, Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmede öngörülen miktarda pay ayrılır.
4) Kalan miktardan adi hisselere ikinci temettü ödenir.
5) Kalan miktardan TTK md.466/3 gereğince yedek akçe ayrılır.
6) Geri kalan meblağ fevkalade ihtiyatlara aktarılır.
Anonim şirketlerde kar dağıtımı ana sözleşmedeki özel hükümlere göre az çok farklı olabilirse de genel olarak yukarıdaki gibidir.
Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan anonim ortaklıkların birinci temettü oranı, uzun vadeli devlet iç borçlanma tahvillerinin ilgili hesap döneminnin son günündeki faiz oranıdır. Bu oran % 20’dir. Ancak, ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak bu birinci temettü tutarı, hesap dönemi ne karından vergi ve benzerleri düşülmek suretiyle bulunan dağıtılabilir karın yarısından az, yüzde 75’inden fazla olamaz. Dağıtılabilir karın yüzde 75’i devlet tahvilleri faizlerine göre hesaplanan temettü tutarının altında kaldığı takdirde, temettü olarak bu meblağ ödenir. Karın, pay sahiplerine en geç hesap döneminin son gününü izleyen 9 ay içinde fiilen ödenmesi zorunludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


88 − = 78