SİGORTA POLİÇESİ

Sigorta akdinin esaslı noktaları üzerinde anlaşma olduktan sonra tarafların karşılıklı ve birbirine uygun surette iradelerini beyan etmeleriyle sigorta akti meydana gelir. Sigorta akdinin veya anlaşmasının doğruluğu için hiç bir şekle uyulmak zorunluluğu yok tur. Hatta sigorta akitleri, çoğu zaman telefonla ve telgrafla yapılır. Bu bakımdan sigorta akti poliçe tanzim edilmeden önce de var demek olur. Ancak poliçe, tamamlanmış olan sigorta akdini belgeler.

Sigorta sözleşmesiyle; sigortacı, sigortalının menfaatini bozacak tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerine ödemede bulunmayı taahhüt eder (T.K. mad. 1263).

Sigortacı, sigorta ettirene sigorta sözleşmesi gereğince her iki tarafın taşıdığı hak ve borçları gösteren ve kendi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir Muvakkat Sigorta İlmühaberini ekleriyle birlikte vermeye mecburdur.

Poliçe ve ilmühaber sigortalının isteği üzerine nama, emre ya da hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Sigorta poliçesi ve ilmühaberi aşağıda yazılı hususları içine alması gereklidir

Sigortacının ve sigortalının ve varsa sigortadan yararlanan kimsenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı ve ikametgâhları,

Sigortanın konusu,

Sigortanın başlangıç ve son bulduğu tarih,

Sigorta bedeli,

Prim’in tutarı ile ödeme zâmanı ve yeri,

Sigortacının üstüne aldığı rizikoların gerçek nitelikleri,

Tanzim tarihi.

Bunlardan başka sigorta poliçesi, Ticaret Bakanlığınca onaylanmış sigorta genel şartlarını da taşır. Poliçenin eksiksiz hazırlanabilmesi için sigorta ettirenden imzalı bir teklif mektubu (teklifname) alınabilir.

Sigorta poliçeleri bir kaç çeşittir

1) Belirli bir işlem poliçesi

Yalnız tek bir işlem için düzenlenir. Yani belirli ve tespit edilmiş rizikoları kapsar. Bu gibi poliçelerin süreleri de bellidir.

2) Abonman poliçesi

Tek bir işleme ait değildir. İlerde yapılacak sigorta işlemlerini de kapsayan poliçelerdir. Özellikle nakliyat, yangın sigortalarında bu çeşit poliçeler kullanılır.

3) Karmaşık sigorta poliçesi

Muhetlif cins rizikoları kapsar. Buna örnek olarak otosunu çarpışmaya ve hırsızlığa karşı sigorta ettiren bir kimsenin aynı zamanda kendisini de kazaya karşı sigorta ettirmesinde bu üç rizikoyu kapsayan poliçeler gösterilebilir.

4) Toplu (Kollektif) poliçe

Bu gibi poliçeler çeşitli yerlerde bulunan mal veya şahısların aynı zamanda sigorta edildikleri hallerde kullanılır. Örneğin; muhtelif depolarda bulunan malların yangına karşı veya bir spor kulübü üyelerinin hepsinin birlikte bir kazaya karşı sigorta edilmeleri gibi.

GÖZLÜK SİGORTA POLİÇESİ – gokeroptik – Blogcu.com

Gözde Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. – Ömer DURSUN – www …

police-ornegi.jpg

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 1 = 1