Sermaye piyasası kurumları ne demektir?

Yeni Sermaye Piyasası Yasası, sermaye piyasası kurumlarım 4’e ayırmıştır, Bunlar:
1) Aracı kurumlar
2) Yatırım ortaklıkları
3) Yatırım fonları
4) Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar, ki yasaya göre bu kurumlar, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlarla sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren şirketler ve ortaklık ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek yalnızca yarlığa dayalı menkul kıymetleri »hraç etmek amacıyla oluşturulan genel finans ortaklıkları, ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezleridir.

Sermaye piyasası faaliyetleri nelerdir?
Sermaye Piyasası Kanunu, bu faaliyetleri 6 temel başlık halinde düzenlenmiştir. Bunlar:
1 Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışıan aracılık etmek,
2 Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımını yapmak,
3 Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi yapılmasına aracılık etmek,
4 Menkul kıymetlerin geri alım ve satma taahhüdü ile alım satımını yapmak (Repo)
5 Yatırım danışmanlığı yapmak,
6 Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapmak,

Açığa satış ve kredili işlemler yapmak
Görüldüğü üzere Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası faaliyetlerini oldukça genişletmiştir. Daha önce sınırlı bir alanda faaliyet gösterebilen aracı kuruluşların manevra alanı böylece daha da genişlemiş oluyor.

Sermaye piyasası araçları nelerdir?
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasası araçları kavramını da getirmiştir. Buna göre, sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Bu kavramları kısa bir şekilde açıklayalım:
Menkul Kıymetler: Ortaklık (hisse senedi gibi) veya ala caklılık (tahvil gibi) sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibarelere aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası kurulu (SPK) tarafından belirlenen kıymetli evraktır.
Diğer Sermaye Piyasası araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları sermaye piyasası kurulunca belirlenen evraktır. Çek, poliçe, bono ve mevduat sertifikalan bundan müstesnadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*