SERMAYE HAREKETLERİ

Özel kanunların koyduğu sınırlamalar dışında, yabancıların Türkiye’ye sermaye getirmeleri ve yatırım yapmaları serbesttir. Ancak bu sermayenin döviz olarak getirilmesi, dövizlerin yetkili bir bankaya satılması ve kambiyo mercilerine tescil ettirilmesi zorunludur.

Petrol ve yabancı sermayeyi teşvik kanunlarına göre ülkemize getirilen yabancı sermayelere bu kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında gelen sermayelere 17 sayılı karar bazı kısıtlamalar koymuştur. Çünkü yatırımlar nedeniyle yurt dışına kâr, temettü, tasfiye bedeli veya benzeri adlar altında döviz transferine müsaade edilmeyeceği 17 sayılı kararda belirtilmiştir.

Türkiye’de oturan kişilerin yurt dışından vadesi ne olursa olsun kredi alabilmeleri Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. Ancak Merkez Bankasının kanunlarla verilmiş yetkilere dayanarak yapacağı dış borçlanmalar ile ithalatçıların dış ticaret rejimine uygun olarak elde edebilecekleri kısa vadeli emtia kredileri ve faizsiz kısa vadeli krediler için Maliye Bakanlığından izin almaya gerek yoktur.

17 sayılı karara göre; Türkiye’de oturan gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında iş yapmak veya ticari ortaklığa katılmak için aynî sermaye ve işletme malzemesi ihraç edebilmeleri veya bu maksatla Türk parasını dövize çevirebilmeleri ancak Bakanlar Kurulunun izniyle mümkün olabilir.

Bunun gibi yurt dışında ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından her türlü kredinin açılması da Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*