SAFİ KAZANÇ

Safi kazanç veya safi gelir terimi de safi kâr gibidir. Bir işletmede dönem sonunda elde edilen gelirlerden, yapılan giderler düşüldükten sonra kalan olumlu farka “Safi Kazanç” denir. 1950 yılında yürürülüğe giren gelir vergisi kanununda bu isim yer almıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun hükümlerine göre; Safi kazancın tespitinde ne gibi giderlerin gayrisafi hasılattan indirileceği ve hangi niteliktekilerin kabul edilmeyeceği bu kanunun 40, 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilmiş, ayrıca 39 ncu maddede de ticarî işletmenin bilançosuna giren menkul kıymetlerden (gelirleri vergi dışında olanlar varsa) elde edilen hasılatın da ticari kazançtan indirileceği açıklanmıştır. Yani bir hesap döneminde, mükellefin ticari faaliyetiyle ilgili olarak yaptığı giderler arasında kanunen kabul edilmeyenler varsa, bunlar da safi kazanca eklenir, vergiye tâbi olmayan menkul kıymet gelirleri de bu farktan indirilir.

Safi kazancın tesbitinde; Gayrisafi kazançtan indirilecek giderler G.V.K. 41 nci maddesinde, kabul edilmeyen giderler de 42 nci maddesinde hükme bağlanmıştır. Yine aynı kanunun 52 nci maddesinde; serbest meslek erbabının safi kazancının tesbitinde, hasılattan düşürülmesi gereken giderler de gösterilmiştir.

Kurumlar vergisine tabi kurumlarda safi kazanç tespit edilirken K.V.K. nu gereğince

indirilmesi kabul edilen giderler bu kanunun 14 üncü madesinde, kabul edilmeyen giderler de 15 nci maddede sıralandırılmıştır.

Bu esaslar içinde safi kazancın tespiti, vergi kanunlarının hükümleri karşısında ortaya çıkarılır.

SAFİ ZARAR

İşletme faaliyetlerinin olumsuz sonucu meydana çıkan zararın, bir dönem içinde elde edilen gelir ve kârlara göre, yüksek olması demektir. Ama, aslında bu zarar bilanço ve kâr zarar tablosuna geçirilirken kullanılan bir terimdir.

Doğrudan doğruya bir gelirler eksiği ve giderler fazlası niteliğinde olan zararın ifadesinden ibarettir. Tabiatiyle safi zarar, safi kârın tersine olarak iş hayatı ve işletmeler için istenilir bir sonuç değildir. Bünyeyi kemirici ve fena etkileri olan bir karakteri vardır. ( Zarar)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*