Risk sermayesi yatırımı ne demektir ?

6 Temmuz 1993 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği’ne göre,, Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak olan, yüksek potansiyeli taşıyan ve menkul kıymetlerin likiditesi düşük olan girişim şirketlerince birinci el piyasalarda ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak gerçekleştirilen, uzun vadeli kaynak aktarım biçimine, “risk sermayesi yatırımı ” denir.
Tebliğe göre, girişim şirketlerinin sınai uygulama veya ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini amaçlamaları veya bu doğrultuda faaliyet gösteriyor omaları ya da yönetim, teknik ve sermaye desteği ile bu doğrultuya girebilecek nitelik taşımaları şarttır.

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RSYO) ne demektir?
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan başlangıç veya çıkarılmış sermayelerini esas olarak sermaye kazancı elde etmek amacıyla risk sermayesi yatırımlarına yönelterek, risk sermayesi yatırım faaliyetinde bulunan ortaklıklara “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı” (RSYO) denir.

RSYO’nun kuruluş şartları nelerdir?
Risk Sermayesi Yatırım ortaklaklarına ilişkin esaslar Tebliği, RSYO’ların kuruluş şartlarını şöyle sıralamaktadır:
I.RSYO’ların risk sermayesi faaliyetinde bulunmak üzere SPK’ya başvurmuş olmaları ve,
2.Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık olarak kurulmaları,
3.Başlangıç sermayelerinin 100.000.000.000.; (Yüzmil yar) Türk Lirası’ndan kayıtlı sermaylerinin 300.000.000.000. (üçyüzmilyar) Türk Lirası’ndan ve pay bedelinin 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası’ndan az olmaması,
4.Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve nama yazılı olması,
5.Ticaret ünvanlarında “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
ö.Esas sözleşmelerinin TTK, Kanun ve bu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmesi,
7. Kurucularının bu Tebliğ’de gerekli görülen şartları taşıması,
8. Yabancı ortakları, 6224 sayılı Kanun çerçevesinde gerekli izni almış olmaları gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*