REVİZYON

Genel olarak, gözden geçirerek düzeltme anlamına gelir. Muhasebe terimi olarak, muhasebe sistem ve rakamlarının gözden geçirilmesi, hataların bulunup düzeltilmesi ve hataları önleyici tedbirlerin alınması gibi işlemleri kapsamak üzere kullanılmaktadır.

Hesap ve kayıt teftişi ve murakabesi, muhasebede denetleme gibi terimler de bu anlama gelir.

Daha dar anlamda, muhasebe rapor ve rakamlarının, yöntemlerinin önceden saptanmış ilke ve politikalara uygunluğunu sağlayacak faaliyetleri ifade eder.

Revizyonun amacı; şekle ait revizyonda, muhasebenin şekil bakımından doğru olup olmadığının, defter tutma sistem ve şekillerinin uygun olup olmadığının, hukuki kurallara ve organizasyona ait hükümlere uyulup uyulmadığının incelenmesinden ibarettir.

Maddi bakımdan yapılacak incelemelerin amacı; incelenecek konunun maksada ne dereceye kadar yaradığını saptamaktır.

Maddi revizyonda da; Bilnaço ile kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, envanter revizyonu, rasyonellik ve rantabilitenin incelenmesi, likidite ve finansal durum, işletmenin genel sevk ve idaresinin ve vergilerinin incelenmesi gibi konular hedef alınır.

İşletmelerin faaliyet sonuçlarını, bünyelerini ve hesap işlerini denetlemek üzere görevlenlendirilmiş veya bu alanda bu işleri serbest olarak kendisine meslek edinmiş kimseye “Revizör” adı verilir. Revize etmek ise yeniden incelemek ve tekrar gözden geçirmek demektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*