RESEPİSE VARANT

Makbuz senedi veya rehin senedi adı verilen bu çift belge umumi mağazalar tarafından, buralara konan ticari mallar karşılığında mal sahiplerine verilir. Her ne kadar Resepise Varant birlikte verilirse de bunların fonksiyonları ve hukuki durumları ayrıdır.

Resepise Varant, önce bir malın umumi mağazaya teslim edildiğini gösterir. Bu belgelerden malın sahibi, cinsi, miktarı ve diğer nitelikleri tespit edilebilir. Yine bunlar sahibine bu malları kolayca satmak ve ihtiyacı oldukça malını rehnederek para almak imkânını verir.

Resepise Ciro edilerek malın başkasına devrini sağlar yani mülkiyeti nakleder. Re sepiseyi elinde bulunduran kimse malın sahibi sayılır. Resepise verilince mal satılmış olmaktadır. Tabiatiyle varant da birlikte malın yeni sahibine verilir.

Varant Tüccar, henüz iyi bir fiyat bulamamışsa ve bu arada paraya ihtiyacı varsa, yalnız varantı ciro ederek umumi mağazalardaki malı karşılığında borç para alabilir. Şu halde varant, malın başkasına teminat olarak rehnedilmesini sağlar.

Varantı elinde bulunduran kimse malın sahibi olmaz, ancak vermiş olduğu borç dolayısıyla mal üzerinde hak iddia edebilir. Resepise, tabiatiyle yine mal sahibinde, yani umumi mağazaya malını koyan tüccarda kalır. Mal satılınca varant sahibi verdiği parayı alır.

Umumi mağazalara bırakılan mallar ve zahire karşılığında verilen makbuz senedi (Resepise) nin aşağıda yazılı hususları kapsaması lâzımdır (T.K. mad. 746).

Malı verenin ad ve soyadı ile sanat ve ikametgâhı,

Malın bırakıldığı umumi mağazanın ticaret unvanı ile konulduğu yer,

Bırakılan malların cins, miktar ve nitelikleri ve değerlerini açıklayan hususlar,

Yine bu malların tabi olması gereken resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği,

Öde’nmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar,

Senedin kimin adına veya emrine düzenlendiğini gösteren bir ibare,

Umumi mağaza sahibinin imzası.

Varant’ın (Rehin senedinin) deyukarıda ki maddede yazılı hususları aynen taşıması ve makbuz senedine (Resepise) bağlanması lâzımdır (T.K. mad. 747).

Makbuz senedi ve varant’tan oluşan belgenin dipkoçanlı bir defterden koparılmış olması ve defterin umumi mağazaya ait belgeler arasında saklanması gerekmektedir (T.K. mad. 748).

Makbuz senedi ve varant’ın hamili masrafı kendine ait olmak üzere mallarının kısımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı senet verilmesini isteyebilir. Böyle olunca eski belge iade ve iptal edilir (T.K. mad. 749).

Cirosuna gelince; Resepise ile varant emre yazılı omasa bile ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro, yapıldığı günün tarihini taşımalıdır.

Varant ile resepise birlikte beyaz ciro (Açık ciro) ile de ciro edilebilir. Bu türlü ciro her iki senet teslim edilirse cirantanın haklarını hamile devreder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*