REKLAM VE REKLAMCILIK

A MAHİYETİ

Herhangi bir şeyi başkalarına tanıtmak için başvurulan yöntem ve araçlardır.

Reklam faaliyeti, mal ve hizmetlerini ârz etmek, satmak için çaba gösteren her çeşit işletmenin önemli bir yardımcı aracı haline gelmiştir. Reklam sürümün, satışın artması, çoğalması için imkânlar sağlayan bir vasıta olmuştur.

Rçklam, bugünkü iş ve sosyal hayatta geniş insan topluluklarına mal ve hizmetleri tanıtan, hatta ihtiyaçların doğuşuna etki yapan bir vasıta olarak gelişmiştir. Reklam, iç ve dışt icaret, uluslararası işletmecilik ilişkileri ve piyasalardaki mal ahm satımı bakımından bu gün çok yararlı hizmetler görmektedir.

Bu günkü reklamcılık, insanlar üzerine etki yapabilmek için çeşitli araçlardan plânlı bir şekilde yararlanma sanatıdır diyebiliriz. Reklam tarifinin içine tabiatiyle propaganda da girmektedir.

B REKLAMIN ESAS PRENSİP VE MESELELERİ

Prensip olarak reklam faaliyetinin esas amacını teşkil eden reklamın etki derecesi önemlidir.

Reklamdan beklenen sonuç, ulaşılması istenen amaçtır.

Bütün reklam amaçlarının plânlı bir şekilde kullandırılması bu amaca varmak için yapılır. Örneğin; yeni bir “markanın” mal çeşidinin geniş çapta tanıtılması için harcanacak binlerce para nihayet bu etki ile ölçülecektir. Tabii burada önemli olan, en çok etkiyi en az masrafla elde etmektir.

Reklam faaliyetinin en önemli esasları arasında aktüalite ve orijinaliteliği de saymak gerekir. Burada buluş ve kompozisyon da büyük rol oynar. Reklamın yapılışında; “herkesten önce ve herkesten başka” şekil uygulaması etkinliği artıracaktır.

Yine esas prensiplerden biri de gerçeğe uygunluktur. Bu husus reklamın inandırıcılık kuvvetini sağlar reklamdaki bildiri ve espiri ler; reklam edilen niteliklere ve bünyeye daima uygun olmalıdır. Bu bakımdan reklamın esas prensiplerini;

Etki derecesi, İktisadilik, Amacı lyl saptamak, Plânlı hareket, Devamlılık, Aktüalite ve orijinaliteye dikkat, Yapılış şekil, Gerçeğe uymak olarak özetleyebiliriz. Bu esas prensiplerin hepsi önemli olmakla beraber başarı, reklamın etki derece» siyle ölçülür.

C REKLAM ARAÇLARI

Çok çeşitli reklam araçları vardır. Genellikle birçok elemanlardan oluşup ve bir bütün halinde bir araya gelerek reklamın varlığına ve yapılmasına etken olan bu araçlar yapı bakımından iki önemli esastan ortaya çıkar Resim ve Yazı. Bunlar ayrıca renk, form, büyüklük, malzeme ve materyal vb. gibi reklam elemanlarına istinat ettirilir.

Bütün bu elemanlar arasında bir ahenk, sanat ve zevk ürünü bir kompozisyon ve koordinasyon sağlamak da şarttır.

Reklam elemanları muhteva, duygu ve şekil bakımından üç grupta mütalaa edilebilir

Muhteva Fikir, buluş ve değerlendirmeyi kapsar.

Duygu Bu gruba ışık, renk, koku, zevki selim, ahenk ve armoni konuları girer.

Şekil Bu gruba da miktar, tertip, tanzim, büyüklük, form ve hareket konuları girer.

Bütün bu reklam elemanlarının ahenkli bir şekilde bir araya getirilmesiyle tam ve etkin bir reklam aracı meydana çıkarılmış olur. Bu genel esastan sonra reklam araçlarını çeşitli bölümlere ayırabiliriz

t) Temel reklam araçları

a. Firma ve işletmenin branşına göre iş konusu üzerine ve

b. Marka üzerinedir.

2) Değişen reklam araçları

a. Şahısla ilgili olanlar (Dil, müzik ve hareketle ilgili).

Reklam konuşmaları, reklam melodisi, türkü, şarkı gibi operet ve piyes gibi hareketli olanlar.

b. Matbu reklam araçları;

Yazılı el ilânları, broşür, kitap, dergi ve gazete gibi.

İlânlar, tek ve devamlı ilânlar gibi.

Reklam matbuaları; sirküler, prospektüs, katalog gibi.

Duvar ve yol. ilânları; afişler, ilân levhaları gibi.

c. Resim ve projeksiyonlu reklam araçları;

Reklam resim ve fotomontajları, filimler, projeksiyonlu ve ışıklı reklamlar gibi.

d. Ayrıca yer ile ilgili reklam araçları arasında; reklam kuleleri, reklamlı bina yüzleri, vitrin, sergi ve fuar reklamlarıyla eşantiyon olarak verilen hediyeler, reklam paket ve puşetleri de vardır.

Burada esas reklam araçları ve bunla pn çeşitli şekillerinden görüleceği üzere zamanımızda reklamcılık faaliyeti çok genişlemiş ve gelişmiş bulunmaktadır.

Büyük işletmeler, özellikle bankaların çeşitli araçlarla yani gazete, radyo, televizyon ve benzeri gibi araçlarla yaptıkları reklam ve propaganda için harcama ve masraflar çok büyük rakamlara ulaşmaktadır.

Reklamcılık faaliyeti, reklam büro ve servislerince yürütülür. Her memlekette bu amaçla kurulmuş reklamcılık büroları olduğu gibi, büyük işletmelerin bu işlerle uğraşan reklam servisleri de vardır.

Özet olarak, bu reklam çalışmaları, etkili reklam araçları yanında çok büyük önem taşıyan, özellikle bankacılık alanında daima iyi hizmet, hatasız ve hızlı çalışma, kolaylık ve güvenlik sağlama, kanımızca reklamların en etkili olanlarındandır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*