REASÜRANS

Reasürans, mükerrer sigorta demektir (o. bakınız). Sigorta şirketleri yaptıkları sigortaların yani üzerlerine aldıkları rizikoların tamamını taşıyamıyacaklarından, bunların bir kısmını veya tümünü başka bir şirkete devrederler ki bu işleme “Reasürans” denilir. İki şekli vardır;

1) İhtiyari (Faculative) Reasürans

İsteğe bağlı olarak devredilen sigortalardır. Devreden yani Sedan (Cedant) şirketiyle Reasürör şirket arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Devri isteğe bağlıdır.

2) Anlaşmalı (Treaty) Reasürans

Devreden (Sedan) şirket ile reasürör şirket arasında yazılı bir anlaşmaya (treaty) dayanılarak yapılan reasürans işlemidir. Bunlar iki şekilde olur. Birincisi rizikoların ne şekilde ve ne miktarda devredileceğini, bölüşüleceğim, gösteren ve buna göre düzenlenen treteler (anlaşmalar) dir. İkincisi ise belli bir miktarı veya oranı aşan hasarların devrini amaçlayan ve buna göre düzenlenen trete lerdir.

Birinci kısma giren treteler, surplus (excedant) ve Quota par (kot par) treteleri, ikinci kısma giren treteler ise (excess ofloss) ve (stop loss) treteleridir. Bunların nitelikleri aşağıda açıklanmıştır.

Surplus (excedant) Tretesi Bu sistemde Sedan şirket, üzerinde tuttuğu rizikonun belirli bir kısmını (yani saklama payı demek olan konservasyonu nu aşan kısmı) reasürörüne devreder. Reasürör şirket kendisine devredilecek rizikonun miktarını önceden bilmesi gerektiğinden, bu tretelerde plenlerin yani konservasyon limitine eşit olan miktarın sayısı önceden saptanır.

Kot Par Tretesi Bu sistemde temel

ilke; sedan şirketin, üzerine aldığı rizikonun belirl ibir oranını devretmesidir. Surplus tretelerinde şirketin saklama payı ve devrettiği miktarın bir meblağ ile ifade edilmesine karşılık burada bu miktarlar bir oranla ifade edilir. Bu tretelerde de Reasü rör kendi azami sorumluluğunu bilmek istediğinden tretelere “filan rizikolarda …….. . TL. sini aşmamak kay

dıyla her işin % …. i devredilir” diye bir hüküm konulur.

Excess of loss ve stop loss treteleri Son yıllarda yaygın bir halde uygulanılan Excess of loss tretesinin esası, belirli bir sınırı geçen hasarların Excess reasürörü tarafından karşılanmasıdır.

Reasürörün sorumluluğu tretede saptanmış olan meblağdan itibaren başlar. Reasürör bazı durumlarda bu sorumluluğunu kısıtlamak istediği takdirde treteye “Excess Reasürörün sorumluluğu hasarın…………..TL. sını

aşması durumunda başlar, fakat herhalde………….TL. sı ile sınırlıdır.”

diye bir hüküm ilâve eder.

Stop loss tretesi de bir Excess trete si’dir. Excess of loss tretesinden farkı, tretede belirli bir meblağ yerine bir oran konulmasıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 4