Plân tanziminin esasları

Banka işletmelerinde düzenlenecek plân başlıca iki büyük kısımdan oluşur. Biri aktif, diğeri pasif’dir.
Aktif tarafın tertiplenmesi için gerekli en önemli esası “faiz hasılâtı tahminleri” verir. Çünkü genellikle banka işletmelerinde alınan faizler genel hasılatın büyük bir kısmını oluşturur. Plânın aktif tarafının düzenlenmesinde çeşitli kaynaklardan gelecek hasılat saptanırken, gelecekteki durum dâima hesaba katılacaktır. Böylece Banka işletmesi bir ‘‘bütçe” hazırlamış olmaktadır. Aktif taraf adı verilen kısım, bütçenin varidat kıs
mina tekabül edecek ve saptanan rakamlar da bütçenin tahakkuk rakamları niteliğini gösterecektir. Ayrıca bankanın yapacağı çeşitli hizmetlerden gelecek hasılat da tecrübelere, geçmiş yılların durumuna ve işlemlerin göstereceği şekil ve özelliklere göre saptanacaktır.
Pasif tarafa gelince; bu kısımda özellikle banka işletmesinin ödeyeceği faizler ve tüm giderlerin tahmin edilmiş miktarları yer alacaktır. Banka giderlerinin tesbit ve tah< mininde zorluk olmaz. Çünkü Bankalardaki giderler nisbeten belli olduğu ve bilindiği gibi, her gider bölümüne çıkması muhtemel giderler için de paylar eklemek mümkündür.
Aktif ve pasif sonuçları bu suretle hazırlanan plânın sonunda genel hasılat toplamından genel giderler toplamı çıkarılmakla elde edilir. Bu işlem, sonuç olarak da, bankanın plân süresi içinde yapacağı işlerden elde etmeyi umduğu “sâfi kâr” i, yaklaşık olarak verecektir.
Plânın büyük önemi özellikle konjonktür dalgalanmalarında göze çarpar ve sırasında bankanın zor duruma düşmesine engel olur. Sakin dönemlerde de plâna meslekî bir değer vermek gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


98 − 93 =