Oydan Yoksun Hisse Senetleri’nin (OYHS) sağladığı haklar nelerdir?

OYHS’lerin sağladığı birinci hak, imtiyazlı temettü hakkıdır. OYHS ihracı için kar payında imtiyaz tanınması zorunludur. OYHS sahipleri diğer ortaklarla birlikte, Kanun ve tebliğlerde belirtilen miktarda birinci temettüden payları oranında yararlanırlar.
OYHS sahipleri dağıtılan birinci temettüye ek olarak, kalan kardan, pay başına düşen birinci temettüye ek olarak, kalan kardan , pay başına düşen birinci. OYHS sahiplerine tanınan imtiyazlı kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar akratılmasına ve yönetim kurul üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS’lerin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.
OYHS’lerin sağladığı ikinci hak, tasfiye bakiyesindeki imtiyaz hakkıdır. Ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunmak koşuluyla, OYHS sahiplerine tasfiye bakiyesinde imtiyaz tanıyabilir. Bu durumda, tasfiye halinde bulunan ortaklığın borçları ödedikten sonra kalan mevcudu, TTK.Md.40l hükmü saklı kalmak üzere, öncelikle tasfiye bakiyesinde imtiyazlı OYHS sahiplerine, ortaklığa koydukları sermayenin ödenmişi çin tahsis edilir.
OYHS sahipleri her ne kadar oy veremezlerse de, bazı durumlarda oy hakkı doğar. Ortaklık, ardarda 3 yıl kar dağıtamazsa veya mevzuat uyarınca izin verilmediği halde herhangi bir nedenle bir yıl mevcut kar dağıtmazsa, OYHS sahipleri, bu durumların kesinleştiği genel kurul toplantı tarihini izleyen yıl, esas sermaye katılmaları ile orantılı olarak oy hakkını elde ederler ve buna bağlı olarak imtiyazlı bu paylar, adi pay haline dönüşür. Ayrıca esas sözleşmede hüküm bulunmak koşuluyla OYHS ihracından itibaren en “az 10 yıl sonra oy hakkı doğabilir. Bu durumda OYHS, adi pay haline dönüşür.
OYHS sahiplerinin bir başka hakkı da, yani pay alma hakkıdır. Ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında, TTK.Md. 394 hükmüne göre OYHS sahiplerinin diğer ortaklarla birlikte, sermaye payları ile orantılı olarak yeni pay alma hakları vardır.
OYHS sahipleri de adi hisse senet sahipleri gibi bedelsiz pay alma hakkına sahiptirler. İç kaynaklı sermaye arttırımlarında OYHS sahipleri, artırım tarihindeki sermaye payları oranında bedelsiz oydan yoksun pay alma hakkına sahiptirler. Ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunmak koşuluyla iç kaynaklı ser
maye artırımlarında, oy hakkına sahip bedelsiz payda verebilir. Esas sözleşme ile OYHS sahiplerine tanınan imtiyazlar, bedelsiz pay alma hakkında geçerli değildir.
OYHS sahipleri esas sözleşmede hüküm bulunmak koşuluyla, ortaklık genel kuruluna oy hakkı bulunmaksızın katılabilirler ve oylamalardan önce görüşlerini açıklayabilirler. Bu durumda genel kurul toplantı gününün taahhütlü mektupla OYHS sahiplerine bildirilmesi zorunludur. OYHS sahiplerinin talebi halinde, ortaklık yöneticileri bu paylarla ilgili konularda genel kurulda bilgi vermek zorundadırlar.
OYHS sahipleri, haklarını korumak için özel bir kurul oluştururlar. OYHS sahiplerinin haklarında değişiklik yaratan genel kurul kararları, toplantı tarihinden en geç I ay içinde bu özel kurulca onaylanmadıkça hüküm ifade etmez.
Bu kurulun toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK 389.maddesi hükmü uygulanır. OYHS sahiplerinin haklarını değiştiren veya ortadan kaldıran ya da ihlal eden genel kurul kararları aleyhine, özel kurul toplantı tutanağına muhalefet yazdıran pay sahibi, gerektiğinde iptal davası açılmak üzere, keyfiyeti yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bildirir. Kayıtlı sermaye sisteminde kanun’un 3794 sayılı Kanun’la değişik 12.maddesi hükmü çerçevesinde OYHS sahipleri yönetim kurulu kararları aleyhine de iptal davası açabilirler. OYHS sahipleri, doğrudan veya dolayısıyla uğradıkları zararların tazmini çin yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri aleyhine TTK. Md. 336 ve 359 hükümleri gereğince sorumluluk davası açabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*