ÖRTÜLÜ SERMAYE

Esas sermayeden sayılması gereken bazı paraların, ödünç alınmış bir para işlemine tabi tutulmasıdır.

Kurumlar Vergisi Kanunu (m. 16) bu gibi unsurları örtülü sermaye sayarak onlar için faiz ödenmesini ve böylece kurumda sermaye sahibi lehine gider yoluyla menfaat sağlanmasını önlemek istemiştir.

Kurumlar V. Kanununa göre, bir firmanın kullandığı dış sermayenin Örtülü sermaye sayılabllmesi için 3 şartın var olması lâzımdır

1. Ödünç alan ve veren kurum ve gerçek kişiler arasında dolaylı ve dolaysız bir ortaklık ve menfaat ilişkisinin bulunması,

2. Alınan ödüncün Kurumda devamlı olarak kullanılması,

3. Borç alınan paralarla, kurumun öz sermayesi arasındaki oranın benzer kurumlarmkine nisbetle belirgin bir fazlalık göstermesidir.

Örtülü sermaye sayılan paralar için ödenen faizler de gider sayılmaz ve vergi matrahından düşülemez.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 39 = 41