Ortak Banka Hesabı Açımı

MÜŞTEREK HESAPLAR

Hak sahibi veya malik olarak iki veya daha çok şahıslar adına açılan hesaplara bu ad verilmektedir.

Karz veya tevdi akdine bağlı alacaklılar arası bir teselsül durumu olan bu hesaplarda, bir çok maliklerden herbiri; hesap üzerinde müstakil olarak tasarruf etmek yetkisine sahiptir. Müşterek alacaklar ve müşterek borçlarda aynı alacak ve borç için birden fazla alacaklı ve birden fazla borçlu vardır.

Okul kooperatifleri, okul aile birlikleri, kat ve dairelerin işletme komiteleri, karı koca veya aile grupları gibi tüzel kişiliği olmayan topluluk ve kuruluşlar için; iki ve daha çok kişinin birlikte kullanabilecekleri bir ta sarruf hesabı açılabilir. Bu şekilde açılan hesaplara “müşterek hesaplar” adı verilir. Bunlar ya teselsüllü veya teselsülsüz olabilir

A TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR

Hesap sahiplerinden her birine tek başına para çekme yetkisi verilirse bu hesaplara “teselsüllü müşterek hesaplar” denir. Hesabın açılması için;

Önce bir sözleşme düzenlenir ve hesabı açan kişilere tek tek imza et tirilir.

Yine her birine ayrı ayrı imza kartonu düzenlenir ve imzaları alınır.

Diğer hesaplarda olduğu gibi bir cüzdan ve hesap kartonu hazırlanır. Bu kartonun üzerine okunaklı olarak “teselsüllü müşterek hesap” yazılır. Sözleşme örneği aşağıdadır

…….. BANKASI A. Ş.

(Cari Hesaplar)

Hesap Türü ve No. su ………..

Hesabm Açılış Tarihi …………

TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan aşağıda (Banka) diye adlandırılacak ……. Bankası A. Ş………………………

Şubesi; diğer taraftan yine aşağıda (Hesap Sahipleri) diye adları geçecek olan….. ………….

arasında, aşağıdaki şartlarla, ………….No. lu Te

selsüllü Müşterek bir tasarruf hesabı açılması kararlaştırılmıştır.

1 Hesap sahiplerinden herbiri müteselsil

alacaklı sıfatı ile Banka nezdindeki teselsüllü müşterek küçük cari veya ihbarlı hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilecek, özellikle bu hesaptaki mevduatı yalnız kendi imzası ile kısmen veya tamamen çekebilecek ve bu yetkiye dayanarak herhangi birine yapılacak ödeme oranında Banka diğer hesap sahiplerine karşı da ibra edilmiş olacaktır.

Ancak, hesaptan ödeme yapılabilmesi için hesaba ait cüzdanın veya hesap üzerine keşideli ve imzalı çeklerin Bankaya ibrazı şarttır.

2 Hesap sahipleri, içlerinden imza yerine mühür kullanan ( ………………………….

…………………..m) aşağıya vazedilmiş bulunan mührünü bu hesaba ait bütün işlemlerde kullanacağım ve kendisine ait olduğunu kabul ve tasdik ederler.

3 Hesabın, diğer bir şubemize nakli için hesap sahiplerinden birinin, Bankaya cüzdanla birlikte başvurması gerekmektedir. Yapılacak hesap naklinin sonuçlarını, müşterek hesap sahipleri önceden kabul ederler.

4 Hesap sahiplerinden ( …………………..in) (herhangi birinin) (hepsinin birlikte) isteği üzerine mevcut hesaba başka birinin katılabilmesi, durumun taahhütlü bir mektupla Bankaya bildirilmesi suretiyle her zaman mümkündür.

Hesap sahipleri, taahhütlü mektubun Bankaya geliş tarihinden itibaren, yeni iştirakçinin bu hesapla ilgili olarak yapacağı bütün işlemlerden doğacak bütün sonuç ve sorumluluğu şimdiden kabul ederler. /

5 Hesap sahiplerinden biri hesapla ilgisini kesmek istediği takdirde, işbu hesaptan doğan bütün alacaklardan diğer hesap sahipleri lehine feragat ettiğin! yazılı olarak Bankaya bildirecektir.

6 Hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, diğer veya diğerleri aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmaları ve bu mercilerce Bankaya usulü dairesinde ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz karan tebliğ edilmesi halinde Banka hesaptan ödeme yapılmasını durdurur.

Hesap sahipleri bu yollara baş vur maksızın Bankaya sadece bir ihtarname göndermek suretiyle hesaptan diğerlerine para ödenmesine engel olamazlar.

7 Müşterek hesap sahipleri hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzalan ile hisseleri tutarlarını Bankaya bildirmemiş iseler hesap sahiplerinden birinin ölümiü halinde hisseler eşit kabul edilir ve ölenin hissesi mirasçılarına geçer. (Hesap, ölenin hissesi dışında, sağ kalan hesap sahipleri arasında devam eder ve bunlar tarafından işbu sözleşme hükümlerine göre kullanılabilir.) (Sağ kalan hesap sahibi kendi payım diğerinin ölümünden sonra da istediği anda kullanabilir.)

Bu maddde hükmü ölüm olayının Bankaca bilinmesi halinde uygulanır. Ancak 6. madde hükmü saklıdır.

8 Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde diğerleri Bankanın kendilerine yaptığı ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

9 Müşterek hesap sahipleri ellerindeki cüzdanı kaybettikleri takdirde dununu Bankaya bildirmeyi, aksi halde, yapılacak yanlış ödemelerden dolayı Bankanın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler Cüzdan kaybında Md hesap kapatılarak, hesap sahiplerine yeni bir hesap açılacaktır. Banka, cüzdanın kaybından her ne suretle olursa olsun haberdar olduğu andan yeni hesap açılıncaya kadar geçen süre içinde hesaptan ödeme yapmamak yetkisine sahiptir.

10 Hesap sahiplerinden herbiri veya hepsi ancak hesaba ait cüzdanla birlikte başvurmak suretiyle hesabm kapatılmasını isteyebilirler. Bu istek üzerine Banka tarafından hesap derhal kapatılır.

11 Bankanın, hesaba üçüncü kişiler tarafından yatırılan paralar ve hesap sahiplerinden birinin talimatı ile üçüncü bir kişiye yaptığı ödemeler ve diğer işlemler için sadece müşterek hesap sahiplerinden birine dekont veya mektup göndermesi, diğer hesap sahiplerinin de durumdan haberdar edilmiş sayılmasına yeterlidir.

12 Bankanın yapacağı ikramiye çekilişlerinde eğer hesaba

a) Para ikramiyesi çıkmış ise bu ikramiyenin kendilerine ödeniş şekli,

b) Para ile paradan başka bir mal ara~ smda seçimi gerektiren bir ikramiye çıkmış ise paradan başka malm seçilmesi ve her birine düşecek hissenin saptanmasında çekiliş tarihin, den itibaren üç ay içinde aralarında anlaşmadıkları takdirde Banka tarafından ikramiyenin hesaplarına para olarak yatırılması, aralarında anlaştıkları takdirde ise durumu hepsinin birlikte imzasını taşıyan bir mektupla Bankaya bildireceklerini hesap sahipleri şimdiden kabul ederler.

13 Hesap sahiplerinden herhangi birinin alacaklısı olan üçüncü şahıslar tarafından hesaba haciz veya tedbir koydu rulduğu takdirde, bu haciz veya tedbire ilişkin tutar kadar hesap sahiplerinden hiç birine ödeme yapılmayacaktır.

14 Hesap sahipleri, Banka ile aralarında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için….. ……… . Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkisini kabul ettiklerini ve aşağıda yazılı adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını beyan ederler.

…….. BANKASI A. Ş.

Hesap Sahipleri

Adlan, Adresleri ve İmzalan

NOT

4. maddedeki parantezlerden ikisi çizilerek iptal edilecektir.

7. maddedeki parantezlerden, hesap sahiplerinin iki kişi olması halinde birincisi, ikiden fazla olması halinde İkincisi çizilecektir.

B TESELSÜLSÜZ MÜŞTEREK HESAPLAR

Hesap sahiplerinin hepsinin birlikte imza etmesiyle para çekebileceği şartı varsa, açılan hesaplara bu ad verilmektedir. Açılışta sadece (aşağıda örneği olan) bir hesap küşat mektubu düzenlenir.

Hesap No. ……………..

Hesabm

Açılış Tarihi ……………

TESELSÜLSÜZ MÜŞTEREK HESAP KÜŞAT MEKTUBU

…..____ BANKASI A. Ş.

MÜDÜRLÜĞÜNE

Nezdinizde namımıza ancak müşterek imzamızla para çekmek kayıt ve şartiyle Teselsülsüz bir müşterek K. C. Hesap açmanızı rica ederiz.

Bu hesabımıza, Bankanızın ikramiye çekilişlerinde para ile paradan gayn bir mal arasında tercihi gerektiren bir ikramiye çıktığı ve ikramiyenin çekiliş tarihinden itibaren üç ay zarfında, paradan gayn malı seçtiğimiz hususunda ittifak edip Bankanıza bildirmediğimiz takdirde, ikramiyenin karşılığı olan paranın hesabımıza alacak kaydedilmesini kabul ettiğimizi şimdiden beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hesap sahiplerinin adı, soyadı, adresleri ve imzalan

Hesap sahiplerinden her birine ayrı ayrı imza kartonu düzenlenerek imza ettirilir. Bunda da, diğerlerinde olduğu gibi bir hesap cüzdanı ve hesap kartonu düzenlenir. Bu kartonun üzerine okunaklı olarak “teselsülsüz müşterek hesap” yazılır, ödemeler, yukarıda söylendiği gibi hepsinin birlikte imzalarlyle yapılabilir.

C MÜŞTEREK HESAPLARA AİT HÜKÜMLER

Teselsüllü veya teselsülsüz müşterek hesaplar; vadeli veya vadesiz olabileceği gibi cari hesap veya küçük cari hesap içinde de açılır ve bu hesaplara verilen sıra numarasını alırlar. Müşterek hesaplara başka bir ismin sokulması, ancak hesap sahiplerinin talimat mektubu ile mümkün olabilir. Bu mektup sözleşmeye iliştirilir.

Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin veya birkaçının ya da hepsinin borcu için bir haciz veya tedbir konulursa, sonuç belli oluncaya kadar bu hesaptan haciz veya tedbir tutarınca hesap sahiplerine herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Hesap sahiplerinden birisinin müşterek hesaptan ayrılması halinde, bu kişiden bütün haklarını, diğer hesap sahiplerine devrettiğini belirten bir talimat mektubu alınır.

Bu hesaplara tahakkuk ettirilen faizler, hesap sahiplerinden her biri için ayrı ayrı 500. TL. Iık vergi muafiyeti uygulanır.

Bu hesaplar için istenirse kumbara da verilebilir.

Müşterek hesapların işletilmesi, kapanması, nakli ve diğer konuları alacaklı ve küçük cari hesaplarda olduğu gibidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


85 − = 83