ÖDENEK

Bir iş için ayrılmış belli bir paraya ödenek veya tahsisat denir.

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerine, görevleri gereğince verilen ve yolluk dışında kalan para da, ‘‘ödenek” adını alır”.

İktisadi ödenek de şudur Satış ve maliyet fiyatlarında sunî olarak bir düşüş sağlamak için özel sektörde ya da kamu sektöründe belirli malları üretenlere ve satanlara devlet tarafından nakit olarak ödenen para dır.

Ödenek; yaygın anlamı ile yasama orga1 nının bütçe yoluyle yürütme organına verdiği harcama iznidir. Ödenekden fiilen harcanan miktar “masraf” adını alır.

Ödenekler, yapılacak hizmetlerin niteliğine ve çeşidine göre değişik isimler alır.

1) Adi ödenek

Alışılmış ve sürekli olarak yapılan hizmetleri karşılamak için bütçeye konan para1 dır.

2) Fevkalâde ödenek

Bütçede karşılığı bulunmayan bir hizmetin görülmesi için gerekli masrafların karşılanması ihtiyaciyle çıkarılır.

3) Ek ödenek

Mali yıl içinde kamu hizmetlerinin genişlemesi, fiyat artışları gibi nedenlerle beliren ihtiyacı karşılama amaciyle yürütme organının yasama organından aldığı ek harcama iznidir. Bazı kamu personeline eskiden “Temsil ödeneği” verilirdi. Bugünkü Devlet Memurları Kanunu ödenek yerine “Temsil giderleri” terimini kullanmıştır.

4) Örtülü Ödenek

Eskiden “Tahsisatı mesture” adı verilen örtülü ödenek bütçenin aleniliği ilkesine aykırıdır. Bu, harcama yeri gizli tutulan ve yasama organının doğrudan doğruya denetimine bağlı olmayan bir ödenektir.

Başbakanlık bütçesi içinde yer alan örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için, Devletin yüksek güvenliği ve yüksek yararları yada siyasal, sosyal konularla kültür ve devlet itibarı alanlarında olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında harcanır.

Örtülü ödeneğin harcama yerini ve şeklini Başbakan tayin eder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =