NOTER

Çeşitli belge ve işlemlere resmilik veren, sözleşme, senet ve diğer evrakı geçerli hale getirmek üzere onaylıyan kamu görevlisidir.

Tarafların veya şahısların yapmak istedikleri anlaşma ve sözleşmeleri düzenlemek, imzalarını onaylamak, esaslarına göre tasdikli suret vermek, her dilden çeviri yapmak, taşınır taşınmaz malları yönetmek, emanetleri saklamak, ihtarname, protesto ve diğer adli evrakı tebliğ etmek noterlerin çok önemli görevleri arasındadır.

Noterlerin bugünkü hukuki statüsü 15 Haziran 1938 tarihli ve 3456 sayılı kanunla düzenlenmiştir. 1942 ve 1952 yıllarında önemli değişikliklere uğrayan bu kanuna göre Noterlerin görevleri şunlardır

Gerçek ve tüzel kişilerin resmilik vermek istedikleri her çeşit sözleşmeyi düzenliyerek asıllarını saklamak, örneklerini ilgililere vermek,

Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti korumak kaydiyle yapılan satışlara ait senet ve sözleşmelerini düzenlemek ve sicile geçirmek,

Gayrimenkul satış vaadlerine ait senetleri tanzim etmek ve dışarıda yazılarak getirilen vasiyetnameleri sak lamak,

Tesis ve vakıf senetleri düzenlemek,

Kanun ve kanuna göre çıkarılan tüzük gereğince dışarıda yazılarak getirilen kâğıtların imzalarını, asıllarını veya mühür ve işaretlerin ya da yalnız tarihlerini onaylamak, şekil ve durumunu tesbit ederek imzalı, mühürlü veya işaretli bir örneğini saklamak,

Bir şeyin veya bir yerin durum ve şeklini ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek,

Çağırı üzerine piyango ve özel du rumlarn kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemek,

İlgililerce istenirse dairede saklı kendilerine ait belgelerden tasdikli örnek vermek,

Her dilden gtirilecek evrakı başka bir dile çevirmek veya çevirtmek,

Ticari senetlerin kabul edilmemesine veya ödenmemesine karşı protesto çekmek, ihbarname göndermek,

Her türlü taahhüde karşı protesto ve ihtarname göndermek,

Teslim edilen emanetleri saklamak,

Yönetimi verilen menkul ve gayrimenkul malları yönetmek,

Başka konularla verilen görevleri yerine getirtmek’tir.

Noterler Adliye Bakanlığının denetimi altındadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


96 − 88 =